was successfully added to your cart.
Monthly Archives

december 2017

Sundbyberg får för första gången en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

By | nyheter

Det står klart efter att social- och arbetsmarknadsnämnden den 19 december 2017 antog en handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

– Vi vet att alltför många upplever otrygghet i sin hemmiljö. Därför är jag glad att vi nu kan lyfta det förebyggande arbetet, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

I handlingsplanen lyfts sju delmål fram, samtliga med särskilda aktiviteter. Nyheter inkluderar exempelvis systematik och kvalitet i framtagandet av ny statistik, utbildningsinsatser och inrättandet av ett nytt relationsvåldsteam.

– Vi behöver samla insatserna för barn och vuxna som utsätts för, upplevt eller utövar våld, och bättre samordna handläggningen av detsamma. I Sundbyberg ska alla kunna känna sig trygga, avslutar Josefin Malmqvist (M).

Handlingsplanen och bakgrundsbeskrivningen till stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck finns här

Bakgrund
– I social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan för 2017 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
– Sundbyberg har tidigare inte haft någon handlingsplan mot hedersrelaterarat våld och förtryck.
– En tidigare handlingsplan mot våld i nära relationer gällde fram till 2015.

Sundbyberg inför valfrihetsmodell inom arbetsmarknadsinsatser

By | nyheter

Nu är det klart att Sundbyberg inför auktorisation med resultatstyrd ersättning för arbetsmarknadsinsatser från 1 januari 2018. Det innebär att leverantörer av arbetsmarknadsinsatser som uppfyller kommunens kvalitetskrav kan bli auktoriserade. Sundbybergsbor får ett brett utbud av vägar ur utanförskap till arbetsgemenskap.

          Äntligen! Detta är fantastiska nyheter för alla de Sundbybergsbor som lever i utanförskap och som tidigare inte fått något stöd att komma vidare. Nu hoppas vi kunna auktorisera ett brett utbud av utförare, för att möta varje persons individuella behov av stöd för att komma in i en arbetsgemenskap, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden. 

Även kommunens egna arbetsmarknadsinsatser kommer att gå över till den nya ersättningsmodellen där en jobbpeng följer individen. Alla leverantörer, kommunala eller fristående, kommer följas upp med samma hårda kvalitetskrav.

          Kommunens egna arbetsmarknadsinsatser är väldigt få och det är bara en liten grupp av våra kommuninvånare som har fått ta del av insatserna. Nu säkerställer vi att vi får till ett brett utbud av insatser, och kan då ställa krav på alla med försörjningsstöd att delta i insatser för att bli anställningsbara samtidigt som leverantörerna får betalt för resultat, säger Josefin Malmqvist (M).

Beslutet, som väntas fattas vid social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november, innebär att alla leverantörer som uppfyller kvalitetskraven kan bli auktoriserade. Sedan tidigare har nämnden beslutat att alla Sundbybergsbor med försörjningsstöd ska få en insats inom 5 dagar.

          Fler vägar ur utanförskap och snabbare stöd till jobb hoppas jag att vi ska kunna uppnå, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Fakta

  • En kartläggning som återrapporterades till social- och arbetsmarknadsnämnden i september 2017 ger följande bild av målgrupperna inom ekonomiskt bistånd

              o 309 personer får försörjningsstöd och bedöms ha arbetsförmåga.

              o Av dessa bedöms 190 stå långt från arbetsmarknaden

  • Kommunen tillför inledningsvis 2 miljoner kronor för arbetet, utöver det som redan budgeterats för kommunens egna arbetsmarknadsinsatser. Efterfrågan kommer följas under året och justeringar kommer eventuellt behövas. 
  • Utförare kommer att auktoriseras löpande, men staden räknar med att ha de första leverantörerna på plats från januari 2018.
  • Modellen med auktorisation har möjliggjorts efter en EU-dom i juni 2016, och innebär i praktiken att upphandlingslagstiftningen kan rundas. Nacka kommun har i nära 15 års tid arbetat enligt en liknande modell, som också fått stå förebild för den modell Sundbyberg nu inför.

 

Bilagor

Ärendet (inkl bilaga) inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017.