Ansvar för Sundbyberg

Moderaterna styr Sundbyberg tillsammans med Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I en snabbt växande stad är det avgörande med ordning och reda i ekonomin. När vi uppnådde målet om 2 procents överskott under 2017 bygger vi skyddsvallar för framtida utmaningar. Moderaterna är en garant för att sundbybergarnas skattepengar går till de kommunala kärnuppgifterna. Som sundbybergare ska du kunna lita på att staden finns för dina behov och erbjuder en kommunal service i världsklass – såväl idag som i framtiden.

Vi vill
Sveriges bästa skolor

Vi vill att Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa skolor. Det är ett högt satt mål som innebär hårt arbete och satsningar. När Moderaterna tog över ansvaret för skolorna i Sundbyberg inledde vi den största höjningen av skolpengen på länge – mer än de fyra senaste åren tillsammans. Vi nöjer oss inte med detta utan genomför ytterligare stora höjningar av skolpengen under 2018. De senaste tre åren har vi i genomsnitt höjt skolpengen med 6 procent, de fyra förevarande åren höjdes skolpengen endast med 1 procent per år Högre skolpeng innebär högre lärarlöner och bättre undervisningsmaterial. Utöver har vi satsat på elevhälsan för att bättre och snabbare kunna motverka psykisk ohälsa. På så sätt går pengarna dit de gör mest skillnad – till elevernas undervisning, lärande och välmående.

Vi vill
Hela Sundbyberg ska växa

Moderaterna genomför nu ett ambitiöst utvecklingsprojekt i Hallonbergen, Ör och Rissne. Detta är områden som Socialdemokraterna länge bortprioriterat och som är i stort behov av satsningar. Vi möjliggör därför för miljardinvesteringar genom försäljning av centrumfastigheter där vi tillsammans med externa aktörer skapar fler bostäder, bättre service, fler butiker och tryggare centrum. Utöver detta så fortsätter stadens planering av nedgrävningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg, där vi bygger ihop Centrala Sundbyberg och Lilla Alby med fler bostäder, arbetsplatser, nytt stationshus och ett nytt torg. Vi är även glada att tvärbanan till Rissne och Västra Ursvik öppnar 2021.

Vi vill
Mindre barngrupper i förskolan

Bra förskolor innebär en bra start i livet för våra minsta. Högre vuxennärvaro, bättre pedagogik och mindre barngrupper stimulerar barnens lärande. Vi har därför som mål att barngrupperna inte ska överstiga 15 barn som genomsnitt under ett år. Vi har bara börjat, men är stolta över att den första förskolan som är anpassad för 15 barn per grupp nu byggs i Ursvik. Vi föreslår också att antalet vuxna i förskolan blir fler och att det finns fler utbildade pedagoger i varje barngrupp.

Vi vill
Tillväxt för alla sundbybergare

Sundbybergs starka tillväxt ska komma alla kommuninvånare till del. Stadens befolkningsökning skapar möjligheter för fler skolor, förskolor och äldreboenden samtidigt som vi tar ansvar för bostadsbristen i Stockholmsområdet. De pengar som staden får in vid exploatering ska återinvesteras i ny verksamhet. När vi blir fler får vi mer att dela på.

Vi vill
Egen försörjning – en självklarhet

Den bästa vägen in i samhället går genom jobb –inte bidrag. Med ett jobb följer ansvar, egenmakt och arbetskamrater. Att jobba och göra rätt för sig ska vara en självklarhet, oavsett om du är född i Sverige eller någon annanstans. Moderaterna tar nu ett helhetsgrepp över stadens arbete med att få människor från bidrag till arbete. Vi vill korta vägen till jobb och egen försörjning. Vi gör det därför mer lönsamt att arbeta, förstärker in satser för att korta vägen till jobb och möter bidragssökande med tydliga krav och förväntningar.

Vi vill
Trygghet i alla stadsdelar

Moderaterna genomför nu ambitiösa satsningar för att öka tryggheten i hela Sundbyberg. Genom trygghetsdialoger lyssnar vi på sundbybergare som upplever otrygghet och kommer därför under 2018 att införa ett trygghetspaket. Det innebär bland annat grannstödsbil, som grannsamverkansgrupper kan låna för att underlätta sitt arbete, utplacering av hundratals gatlampor för att skapa större trygghet på allmänna platser, fler väktare i våra centrum och samtal med polisen om kameraövervakning på särskilt otrygga platser. Oavsett var du bor ska du alltid känna dig trygg när du är på väg till eller från skolan och jobbet eller när du ska möta en vän för en kaffe på stan.

Vi vill
Valfrihet

Möjligheten för dig att själv kunna välja skola, äldreomsorg eller vuxenutbildning är en självklarhet för oss moderater. Äldre och deras familjer ska fritt kunna välja äldreboende på samma sätt som barn och deras föräldrar ska kunna välja den skola som passar dem bäst. Därför kompletterar vi nu det fria skolvalet med valfrihet även inom äldre­omsorgen och vuxenutbildningen.

Vi vill
Ett modernt bostadsbestånd

Moderaterna tror på blandade beondeformer i alla stadsdelar. Det innebär att ingen boendeform ska dominera över en annan och att vi har en bra balans mellan bostadsrätter, ägarlägenheter och hyresrätter. Moderaterna vill ge fler möjligheten att äga och ta ansvar för sitt boende särskilt i områden som Hallonbergen, Rissne, Ör och Storskogen, där hyresrätten är den dominerande boendeformen. Vi vill därför att alla som bor hos förvaltaren ska få möjlighet att ombilda och köpa sin lägenhet.

Ansvar för Sundbyberg

Vi vill:
 • Fortsätta säkra överskott, vilket möjliggör sparande för framtida investeringar.
 • Sänka skatten med 1 krona kommande mandatperiod.
 • Utöka digitaliseringen av stadens verksamhet, vilket bidrar till kostnadseffektivitet.
 • Införa en utmaningsrätt. Det innebär att du kan utmana kommunen att driva någon del av kommunens verksamhet, med bättre kvalitet och mer kostnadseffektivt.
 • Att alla verksamheter ska präglas av kvalitet och kostnadseffektivitet. Därför vill vi utveckla arbetet med transparenta kvalitetsredovisningar – av alla kommunens verksamheter.
 • Att handläggningstiderna ska vara korta och kommuniceras tydligt till dig som sökande. Vid alltför lång handläggningstid ska avgiften skrivas ned till 0 kronor.

Sveriges bästa skolor

Vi vill:
 • Att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser.
 • Att insatser för att elever inte ska hamna efter ska genomföras i större utsträckning i låg­ och mellanstadiet.
 • Höja lärarlönerna till nivåer som motsvarar löneläget i kringliggande kommuner.
 • Höja skolpengen i nivå med kringliggande kommuner.
 • Korta sommarlovet till åtta veckor och förlänga höst­ och påsklov till två veckor.
 • Införa mer gymnastik på våra skolor och främja fysisk rörelse på rasterna.
 • Att alla Sundbybergs skolor ska ha ett utbildningskontrakt som lärare/rektor, elev och förälder skriver under. Kontraktet ska identi era de skyldigheter som alla tre parter har.
 • Införa fritidspeng, så att kultur­ och idrottsföreningar kan anordna fritidsverksamhet kombinerat med fritidsintresse.

Hela Sundbyberg ska växa

Vi vill:
 • Utveckla Ör centrum med ett nytt äldreboende, nya bostäder, butiker och restauranger.
 • Utveckla Hallonbergen centrum och Rissne centrum, med upprustade centrumbyggnader och nya bostäder.
 • Levandegöra och förtäta våra centrum genom närhet till service så som vårdcentral, restauranger, butiker och andra mötesplatser.
 • Trygga centrum genom samarbete med polisen, ideella aktörer, fastighetsägaren, fritidsgårdar och Förvaltaren.
 • Att alla hyresgäster hos Förvaltaren som vill ombilda ska få ett erbjudande om att göra det.
 • Att Förvaltarens hyresgäster ska vara nöjdast i Stockholmsområdet.
 • Utveckla Förvaltarens serviceutbud och öka kundnöjdheten.
 • Att alla renoveringar ska ske i samråd med hyresgästen där denna får vara med och bestämma
 • Att Förvaltaren ska bygga er ägarlägenheter och andelsägarlägenheter.

Mindre barngrupper i förskolan

Vi vill:
 • Införa mindre barngrupper i förskolan, så att alla barn blir sedda.
 • Anställa fler utbildade pedagoger inom förskolan.
 • Att personalomsättningen och sjukfrånvaron ska minska på våra förskolor genom satsningar på personalvård och bättre villkor, så som höjda löner för pedagoger.
 • Att staden ska bygga en ny förskola om året fram till 2025.
 • Att förskolans uppgift är att skapa förutsättningar för en trygg förberedelse inför skolstarten.
 • Att nya förskolor ska hålla hög kvalitet och förskolegårdarna ska inbjuda till lek och rörelse.
 • Bygga ut tillgången till elevhälsa och kuratorer inom förskolan, det förebygger utanförskap senare i livet.

 

Tillväxt för alla sundbybergare

Vi vill:
 • Att Sundbyberg ska ha en fortsatt hög tillväxt med kvalitet i fokus. Alla stadsdelar ska få del av tillväxten.
 • Investera i nya skolor, förskolor, äldreboenden och annan kommunal service ska ske i takt med att staden växer. Staden ska bygga en ny förskola om året fram till 2025.
 • Se mångfald i nyproduktionen med nya lägenhetshus, villor och radhus.
 • Att fokus ligga på att bygga vackra hus med god arkitektonisk kvalitet vid nyproduktion.
 • Att staden bibehåller sin höga tillväxt samtidigt som närheten till grönområden och småstadskänslan bibehålls.
 • Tillskapa fler parkeringsplatser, framförallt i centrala Sundbyberg.
 • Att tvärbanan till Rissne och Ursvik ska färdigställas enligt tidsplan.
 • Utveckla en ny station i centrala Sundbyberg i samband med nedgrävningen av järnvägen. Den ska upplevas som trygg och snygg.
 • Att nedgrävningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg ska genomföras enligt tidsplan, och möjliggöra nya grönområden och bostäder.
 • Möjliggöra för er butiker i centrala Sundbyberg.
 • Att Sturegatan fortsatt ska utvecklas till en levande del av centrum med nya bostäder och arbetsplatser som ger underlag för lokala butiker.
 • Att den nya stadskärnan ska präglas av en urban småstadskänsla.
 • Att Enköpingsvägen blir stadsgata med en tydlig urban känsla. Då möjliggörs byggandet av en helt ny stadsdel längs den nuvarande vägen.
 • Verka för att bebygga Råsta kulle och ytta SL:s bussgarage för att göra plats för er bostäder. Låt bebyggelsen i Brotorp växa ner mot Madenbäcken.

Egen försörjning – en självklarhet

Vi vill:
 • Att alla Sundbybergsbor som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till.
 • Att fusk och felaktiga bidragsutbetalningar ska systematiskt följas upp och polisanmälas.
 • Att aktivitetskrav ska gälla i alla kommunens insatser.
 • Fortsätta med satsningar på utbyggd vuxenutbildning. Oavsett om du ska påbörja din första karriär eller ställa om för en ny karriär mitt i livet ska Sundbybergs vuxenutbildning erbjuda exibla vägar.
 • Att alla unga Sundbybergsbor som slutar nian, ettan eller tvåan ska erbjudas sommarjobb.
 • Arbeta uppsökande med unga vuxna som inte arbetar eller studerar, för att förebygga framtida utanförskap.
 • Införa en integrationsplikt. Alla nya Sundbybergsbor behöver delta i språkinsatser och arbetsmarknadsinsatser för att korta vägen till egen försörjning.
 • Inrätta ett nytt mottagningscenter för nyanlända, där alla nödvändiga kontakter finns samlade på en plats. Då kortar vi tiden i utanförskap och gör det enklare att bli integrerad.
 • Ge etableringslån istället för bidrag i glappet som uppstår i övergången från asylsökande till uppehållstillstånd. Här gäller arbetslinjen från dag ett.
 • Att Sundbyberg ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Med er företag kommer er arbetstillfällen
 • Att kommunal verksamhet som kan drivas av någon annan ska också drivas av någon annan. Kommunen ska aldrig konkurrera med privata företag. Vi vill även införa en utmanarrätt.
 • Införa tjänstegarantier inom stadens samtliga verksamheter. Om vi inte håller vad vi lovar dras exempelvis avgiften ner till noll.
 • Att det ska finnas en väg in i kommunen genom ett utbyggt kontaktcenter med ansvar för all kommunikation, från tillståndsfrågor till felanmälningar och nyetableringar. Det ska vara enkelt att hitta rätt.
 • Ta fram en kommunikationspolicy för hur staden kommunicerar med företag. Sundbyberg ska alltid uppfattas som arbets­ och företagsvänligt. Det är genom en positiv inställning och ett gott bemötande vi kan öka företagens förtroende för kommunen.
 • Införa en digital tillståndsguide. All information ska finnas samlad och lättillgänglig på ett och samma ställe, där du också kan skicka in din eller dina ansökningar – avsett om du ska öppna thaikiosk eller huvudkontor.
 • Stimulera entreprenörskap. Ung Företagsamhet och motsvarande ska erbjudas i Sundbybergs högstadieskolor och gymnasier.

 

Trygghet i alla stadsdelar

Vi vill:
 • Att staden ska anlita er väktare som ska verka i samråd med polisen för att bidra till en ökad trygghet.
 • Förbättra belysningen på allmänna platser, i dialog med boende.
 • Minimera otrygga utomhusmiljöer så som stora buskage eller oupplysta gång­ vägar vid planering och genomförande av byggnadsprojekt.
 • Bistå med stöd till olika former av trygghetsnätverk, exempelvis nattvandrare och grannsamverkan.
 • Genomföra er trygghetsdialoger i hela Sundbyberg. Vi vill höra från boende och näringsidkare hur tryggheten kan förbättras i just ditt område. Samtliga åtgärder ska sedan återkopplas.
 • Att Sundbyberg ska införa en 24­timmarsgaranti. Inom ett dygn ska klotter och annan nedskräpning saneras och åtgärdas.
 • Att den polisiära närvaron ska öka där insatserna behövs. Vi kommer även driva på för att återinföra polisstationen i Rissne.
 • Kameraövervaka gångbron mellan Rinkeby och Ursvik nattetid, samt omöjliggöra biltrafik på bron.
 • Arbeta uppsökande med unga på glid för att förebygga utanförskap och minska den upplevda otryggheten.

Valfrihet

Vi vill:
 • Att välfärden i Sundbyberg ska hålla hög kvalitet och kvalitetsredovisningar transparent redovisas.
 • Att valfriheten inom staden ska vara hög.
 • Att medborgarperspektivet ska genomsyra all verksamhet.
 • Att det ska vara enkelt att välja genom digitalt stödverktyg där kvalitet och brukarnöjdhet framgår. Oavsett om det är förskola eller äldreomsorg du ska välja ska valet vara lika enkelt.
 • Att alla Sundbybergsbor ska ha rätt att själv välja äldreboende och hemtjänst­ utförare. Valet ska underlättas genom att samla utvärderingar och kvalitetsredo­ visningar i ett digitalt verktyg.
 • Att staden ska bli en mer attraktiv arbetsgivare inom äldreomsorgen genom att erbjuda fler karriärvägar.
 • Rekrytera och behålla personal som kommunicerar på det språk som våra seniorer talar.
 • Erbjuda praktikplatser och extraarbete för unga på våra äldreboenden, för att skapa intresse för en framtida karriär inom äldreomsorgen och samtidigt erbjuda guldkant för våra äldre.
 • Öka stödet till de som vårdar anhöriga i hemmet.
 • Fortsätta arbetet med att sätta guldkant på våra befintliga äldreboenden genom att exempelvis erbjuda friskvård och underhållning till de boende.
 • Att det ska serveras god och näringsrik mat på våra äldreboenden, med möjlighet att få vin serverat till maten.
 • Att du som kommuninvånare ska få välja utförare inom alla socialtjänstens insatser.
 • Att kommunen ska säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet – oavsett vilken utförare som du väljer.
 • Att valet av utförare ska göras enkelt genom ett digitalt verktyg där information om kvalitet, brukarundersökningar och annan relevant information finns samlad.

 

 

Ordförande för Moderaterna
i Sundbyberg, riksdagsledamot

Josefin Malmqvist