Skip to main content

Trygghetspaket: Helhetsgrepp för större trygghet i Sundbyberg!

By april 24, 2018nyheter

Sundbyberg är på många sätt en trygg stad att bo och vistas i. Vi ser att viss brottslighet, exempelvis misshandel, personrån och våldtäkter, har minskat. Vi ser dock också att tryggheten är betydligt högre i vissa stadsdelar än andra, vilket medför stora utmaningar i stadens trygghetsarbete.

Med anledning av detta lade vi på kommunstyrelsens sammanträde i februari fram ett ledamotsinitiativ om att staden ska identifiera ett antal trygghetsåtgärder, inkluderat möjligheten till viss kameraövervakning. Efter återrapporteringen av detta uppdrag lanserar vi nu därför en bred åtgärdslista i form av ett trygghetspaket för ökad trygghet, både på kort och lång sikt.

En del i trygghetspaketet är en följd av det ledamotsinitiativ för att möjliggöra kameraövervakning som lades i kommunstyrelsen tidigare under året. Vi föreslår nu fler kameror som ska sättas upp i samråd med polisen.

–          Vi måste titta vidare på att i samråd med polisen sätta upp fler kameror på otrygga platser i Sundbyberg. Kameror är inte lösningen på alla problem men kan vara ett bra komplement tillsammans med andra trygghetsåtgärder”, säger Mikael T. Eriksson (m) kommunstyrelsens ordförande.

I dagsläget har staden redan ett utbyggt samarbete med polisen genom medborgarlöften och samverkansavtal för bland annat större polisiär närvaro. Det finns nu anledning att se över detta för att hitta fler möjliga samarbeten för att fördjupa samverkan ytterligare.

–          Bäst resultat får vi om alla arbetar tillsammans. Det är viktigt att kommunen är en aktiv samarbetspart till polisen i arbetet med att förebygga brott. Vi vill bygga vidare på den goda dialog som finns. Vi ser också ett behov av att samverka mer mellan olika delar i kommunen. Därför ska samarbetet med Förvaltaren kring trygghetsfrågor förbättras”, säger Annika Hirvonen (MP), gruppledare.

I Stadens trygghetsarbete är det viktigt med långsiktighet och att förhindra otrygghetsfaktorer innan de uppstår. Vi ska därför satsa mer på fältassistenter och integrera dessa i det löpande trygghetsarbetet i staden.

–          Sundbybergs fältassistenter har ett superviktigt uppdrag i att arbeta uppsökande och förebyggande med barn och unga. Fältarna har en nyckelroll i att bidra till att alla barn och ungdomar får en så trygg uppväxt som möjligt och därmed att motverka att de hamnar i kriminalitet, säger Johan Storåkers (L), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Tryggheten i staden ska öka genom fler upplysta områden och skymmande buskage i parker och grönområden beskärs. Offentliga miljöer ska även hållas rent och fritt från skräp och klotter.  Med anledning av detta genomför staden därför en trygghetsdialog där nya gatlampor ska sättas upp i samråd med sundbybergarna.

–          Alla offentliga miljöer i Sundbyberg ska vara trygga att vistas i under dygnets samtliga timmar. Ett rent och upplyst Sundbyberg är en nyckel i detta och därför fortsätter vi att placera ut smarta papperskorgar samt i dialog med sundbybergarna sätta upp nya belysningspunkter runt om i staden, säger Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Grannsamverkan är viktigt för att motverka otryggheten i bostadsområden. I april sjösätts därför stadens trygghetsbil som kan användas av grannsamverkansgrupper eller nattvandrare för att underlätta deras arbete. Möjligheten ska ses över om Polisen kan rasta sina hundar i Sundbyberg.

–          En trygghetsbil ska börja rulla där föreningar och enskilda hjälper till med att förhindra brott och skapa trygghet i Sundbyberg. Genom att trygghetsbilen syns och vi blir ”fler ögon och öron på stan” försvåras till exempel inbrott, skadegörelse och annan destruktiv verksamhet, säger Maria Bohman Kreij (KD), ordförande i äldrenämnden.

Trygghetspaketet i korthet:

 • Fler väktare som komplement till polisens närvaro.

o    Fokus kring torg, centrum och andra mötesplatser.

 • Fördjupad samverkan med polisen

o    Utgångspunkt i medborgarlöften, samverkansavtal och trygghetsdialoger.

 • Nya belysningspunkter i stadsrummet.

o    Sätts upp i samråd med sundbybergarna.

 • Möjlighet till kameraövervakning på särskilt utsatta platser.

o    Sker efter samråd med Polisen.

 • Stöd till medborgare

o    Utökat stöd och utbildning till grannsamverkan och nattvandrare kring trygghetsfrågor, med särskilt fokus på:

 • Hundägare
 • Aktiva föräldrar
 • Befintlig grannsamverkan

o    Trygghetsbil.

 • Sätts i rullning i april
 • Rent och snyggt

o    Mer resurser till städning och sanering av klotter.

o    Beskärning av buskage i parker.

 • Fältassistenter

o    Utökad verksamhet för fältassistenter och större trygghetsfokus i verksamheten.

 • Införande av ett trygghets- och säkerhetspris.
 • Staden ska ta fram rutiner vid social oro eller grovt offentligt våld.
 • Större samverkan mellan staden och Förvaltaren i trygghetsfrågor.