Låt den positiva utvecklingen fortsätta!

Det ska vara trivsamt och tryggt att bo i Sundbyberg. För två år sedan tog Moderaterna tillsammans med Allianspartierna och Miljöpartiet över styret av Sundbyberg och sedan dess har stadens utveckling varit mycket positiv.

Sundbyberg har länge styrts av socialdemokrater som kört ekonomin och skolan i botten och bortprioriterat vissa stadsdelars utveckling. Nu stoppar vi ett långt socialdemokratiskt vanstyre och genomför reformer för att göra Sundbyberg ännu bättre.

Den Grönblå majoriteten har styrt Sundbyberg i två år. Här kan du läsa om några av de saker vi hittills har gjort och vad vi arbetar för:

Vi har vänt trenden – fler och fler sundbybergare har gått från utanförskap till jobb sedan den Grönblå majoriteten tog över styret i Sundbyberg. Antalet hushåll med socialbidrag är det lägsta på åtta år och bidragskostnaderna har sjunkit med en tredjedel. Vi breddar utbudet av stadens arbetsmarknadsinsatser, så att alla sundbybergare kan erbjudas en egen väg till jobb inom 5 dagar.

Våra barn är vår framtid, därför gör vi stora satsningar på skolan. Sundbyberg ska ha de allra bästa lärarna. Vi har gjort den största höjningen av lärarlönerna på över 10 år för att behålla duktiga lärare och få fler bra lärare att välja Sundbyberg. Under 2016 höjde Sundbyberg lärarlönerna mest av alla kommuner i Stockholms län.

Moderaterna har vänt underskott till överskott och säkerställer att varje skattekrona hanteras respektfullt. Sundbyberg upplever en stark tillväxt. Detta är mycket positivt, men medför även vissa utmaningar. Vi har ett ambitiöst mål om två procent i överskott – för att skapa ekonomiskt stabilitet för framtiden. Med (S) vid rodret har Sundbyberg gått med underskott i många år och finansierat tillväxten med lånade pengar. Vi ser till att Sundbyberg växer hållbart och med skyddsvallar för framtiden.

Du ska alltid känna dig trygg i Sundbyberg, oavsett plats och tid på dygnet. Vi accepterar inte att hot och våld ökar. Därför har vi nu ett historiskt avtal med polisen som innebär att deras närvaro ska öka i Rissne och Hallonbergen.

Alla barn ska känna sig trygga i skolan. I Sundbyberg har vi infört syskonförtur så att elever kan gå i samma skola och förskola som sina syskon och därigenom ta med sig tryggheten hemifrån in i klassrummet. Det underlättar också livspusslet för många barnfamiljer i staden.

Hela Sundbyberg ska utvecklas. Vi miljardinvesterar i stadsdelar som länge varit eftersatta. Vi utvecklar centrumen i Hallonbergen, Rissne och Ör där vi skapar nya trygga mötesplatser, bostäder och arbetstillfällen. Alla stadsdelar ska ta del av Sundbybergs tillväxt.

En trygg start i livet är det bästa vi kan ge våra barn. Mindre barngrupper i förskolan är positivt både för barnen och förskolelärarna. I Sundbyberg ska barngrupperna inte bestå av fler än 15 barn. Vi har hittills två förskolor som är planerade utifrån dessa mindre barngrupper.

Elevernas välmående är viktigt för bra kunskapsinhämtning. Därför har vi höjt ersättningen till elevhälsa med 10%. Denna ersättning har tidigare varit eftersatt i många år.

Skolor med elever som har särskilda behov får extra medel för att kunna erbjuda en bra skolgång. Vi har tagit bort gränsen på 200 000 kr och alla elever får det stöd de behöver för att lyckas.

Sommarjobb är viktigt för att ge unga sundbybergare en första rad på sitt CV och en fot in på arbetsmarknaden. Därför har vi förlängt sommarjobben från 2 till 3 veckor, och samtidigt infört en CV-skola. Vi ställer även krav på ett CV och personligt brev ska bifogas med ansökan och att unga ska söka ett jobb utanför kommunen.

Vi har infört tvåårskontrakt till bostad för alla nyanlända samtidigt som de erbjuds stöd i vidare bostadssökande. Kommuninvånare ska behandlas lika, oavsett var de är födda.

Tidigare hade Sundbyberg tredje högsta bidragskostnaderna i Stockholms län. Genom att ställa krav, följa upp fusk och samtidigt erbjuda vägar ur utanförskap har vi på kort tid minskat bidragskostnaderna med en tredjedel. Detta möjliggör den största satsningarna på skolpengen på 10 år och möjlighet att anställa fler socialsekreterare.

När Socialdemokraterna styrde Sundbyberg löstes alla problem med mer pengar, istället för med ordning och reda. Vi har nu infört målstyrning i alla verksamheter, och tagit fram riktlinjer för att öka rättssäkerheten och mäta resultat. Vi säkerställer att varje skattekrona används där den gör mest nytta. Det är vårt ansvar som politiker.

Läs vidare om vad vi i den Grönblå majoriteten gör för att utveckla Sundbyberg:

Vi tar arbetslinjen till Sundbyberg
1. Fler som jobbar – antal hushåll med socialbidrag är det lägsta på åtta år.
2. Storsatsning på kommunens sommarjobbare – förberedelse inför framtidens arbetsmarknad med 3 veckors sommarjobb och CV-skola.
3. En individuell plan från utanförskap med fler vägar till arbete – vi kallar det Sundbybergsmodellen.
4. Auktoriserade utförare som får betalt efter resultat säkrar kvaliteten och kostnadseffektiviteten inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatser.
5. Hela organisationen ställs om för att korta vägen till egen försörjning – alla i utanförskap ska träffa en arbetsmarknadshandläggare inom 5 dagar.
Vi städar upp i ekonomin
6. Ordning & reda – Sundbyberg ska inte växa på lånade pengar.
7. Första gången på 10 år går stadens ekonomi med överskott (2017). Vi har tagit kontroll över skenande utgifter och återställt ordning i stadens ekonomi och tar varsamt hand om skattebetalarnas pengar. 
8. Överskott för framtiden – mål om två procent i överskott.
9. Kommunens nämnder går med överskott.
10. Ett mål- och uppföljningssystem är på plats för att höja kvaliteten och säkerställa att resurser går till rätt saker.
Vi utvecklar skolan – barnen är vår framtid
11. Återinförd syskonförtur ger tryggare elever med syskon i skolan och förenklar livspusslet för föräldrarna.
12. Höjt lärarlönerna mest i Stockholms län – Sundbyberg ska ha de bästa lärarna.
13. Storsatsning på elevhälsan – vi har höjt ersättningen till elevhälsan med över 10%. Elevhälsan har tidigare varit eftersatt i många år.
14. Höjt skolpengen med 10 % på två år – största höjningen någonsin.
15. Duvboskolan renoveras och byggs ut.
16. Resestipendium till årets lärare och förskolelärare i Sundbyberg för att belöna goda prestationer.
17. Insatser för att minska personalomsättningen – förbättrad systematisk uppföljning av varför lärare slutar.
18. Lovskola i alla skolor för att stötta de som hamnat efter.
19. Lovskola för att nyanlända ska få bli bättre i svenska språket.
20. Tilläggsbelopp till alla med särskilda behov, inte bara vissa.
21. Systematiskt införande av digitala verktyg i Sundbybergs alla skolor.
22. Möjliggjort för Viktor Rydberg att öppna en grundskola där (S) ville bygga skola för över 500 miljoner.
Förskola med barnen i centrum.
23. Mål om mindre barngrupper – max 15 barn per grupp.
24. Nybyggnation av förskolan Forskaren i Ursvik.
25. Nya tillstånd för fristående förskolorna Lysande, Norlandia och Tigerungen.
26. Öppna förskolan, Junibacken, och förskolan Bävern har HBTQ-certifierats.
Ett tryggare Sundbyberg
27. Tryggare stadsdelar med ett samverkansavtal med polisen för att öka närvaron i Rissne och Hallonbergen.
28. Antalet ungdomsambassadörer och uppsökande verksamhet utökas i hela Sundbyberg.
29. Handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
30. Satsning på bättre belysning, klippa buskar och klottersanering.
Vi bryr oss om våra äldre
31. Nytt modernt äldreboende på Tuletorget – Tule Plaza
32. Beslut om nytt seniorboende och mellanboende i Ör.
33. Valfrihet med LOV inom äldreomsorgen – våra äldre får nu välja äldreboende själva.
Vi utvecklar Sundbyberg
34. Vi har genomfört ombildningar i Hallonbergen, Ör och Storskogen och vi vill att alla hyresgäster som vill ska få ett erbjudande om ombildning.
35. Beslut om utveckling av området kring Enköpingsvägen för att möjliggöra byggnation av en ny stadsdel med plats för bostäder, kontor och lokaler.
36. Plan för Sturegatans utveckling – satsningar på 1 miljard på Sturegatan med nya bostäder och arbetsplatser.
37. Vi miljardsatsar på centrumen i Hallonbergen, Rissne och Ör.
38. Beslut om framtagande av program för nedgrävningen av järnvägen i centrala Sundbyberg och utformning av nya stadskärnan.

39. Inrättande av ett naturreservat på Golfängarna och utvidgat Igelbäckens naturreservat i Kymlinge.
40. Sundbyberg deltar i tävlingen om att bygga Operan och Dramatens lilla scen och verkstäder i Hallonbergen.
41. Fler parkeringsplatser i hela Sundbyberg.

TYDLIGA RESULTAT I SUNDBYBERG

10

Så mycket har vi höjt skolpengen

-33

Så mycket har vi sänkt bidragskostnaderna

49

Ökning av färdigställda lägenheter