Skip to main content

ETT GRÖNBLÅTT SUNDBYBERG SATSAR PÅ SKOLA, FÖRSKOLA OCH INFRASTRUKTUR

By juni 20, 2016september 28th, 2017Uncategorized

Länk till budget för 2017:

http://www.sundbyberg.se/politik-paverkan/insyn-beslut/diariet/manadens-sammantraden.html?sv.url=12.1446ab8d139a0d7539053e&action=show&activityId=481667

I dagarna lades det grönblåa budgetförslaget för Sundyberg. Där görs viktiga satsningar på skolan, förskolan och infrastrukturen. Sundbyberg ska vara en riktigt bra kommun att leva i.

BUDGET I BALANS är en förutsättning för en stad som växer. Därför är det viktigt att staden budgeterar för överskott och skapar utrymme för att växa även i framtiden. Sverige upplever i dagsläget en högkonjunktur och svensk ekonomi upplever en stark tillväxt. Det är viktigt att vi sparar i ladorna när svensk ekonomi går bra, för att senare kunna parera effekterna av en lågkonjunktur. Även på kommunal nivå är det här en viktig princip, så att vi även i sämre tider har råd att ha en hög lärartäthet.

SUNDBYBERG FORTSÄTTER ATT växa. Våra stadsutvecklingsprojekt i Ursvik, Rissne och Hallonbergen pågår för fullt med målet att bygga ihop stadens olika delar. Detta gäller inte minst järnvägens nedgrävning genom centrala Sundbyberg. Tillfället att bygga en ny stadskärna hör till ovanligheterna, och därför är det så viktigt att vi bygger med ett långsiktigt perspektiv för många generationer framåt.

Den grönblå majoriteten genomför nu en stor satsning på att utveckla centrum runt om i staden. Det handlar främst om Hallonbergen, Rissne och Ör där målet är att skapa trygga mötesplatser och en trivsam miljö. I slutänden handlar det om miljardinvesteringar i nya bostäder och nya lokaler för handel och service.

SUNDBYBERG ÄR EN stad med hög tillväxt, och ska så fortsätta vara. Vi ska locka hit fler investeringar, det ska byggas fler bostäder och nya arbetsplatser ska skapas. Det är den dynamiken och den utvecklingen som kännetecknar en riktigt bra stad.

Sundbyberg – där staden är som bäst

 

Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande

 

FÄRRE I UTANFÖRSKAP – MER ATT DELA PÅ

Sundbyberg är en öppen stad som attraherar människor från

hela världen. Det kan bli en viktig resurs, men det bygger på att vi ger nyanlända sundbybergare möjlighet att snabbt komma in i samhället. De som kommer till Sundbyberg från andra länder ska snabbt komma igång med svenskundervisning för att kunna komma vidare till jobb eller studier.

SFI OCH VUXENUTBILDNINGEN ska fokusera på att korta vägen till arbete. Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg. Vi ska utveckla utbildningsmöjligheter inom bristyrken tillsammans med näringslivet i Sundbyberg.

Alla sundbybergare som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Vuxna som inte har ett jobb ska erbjudas insatser från Arbetsförmedlingen och staden för att korta vägen till egen försörjning. När vi bygger Sundbyberg starkt för framtiden ska alla ges möjlighet att följa med på resan.

VI MENAR ALLVAR med att bryta utanförskapet i staden och då finns det ett antal prioriterade områden där vi nu lägger vårt fokus:De som får försörjningsstöd vill ofta inget hellre än att ha ett jobb att gå till och därför ska vi erbjuda insatser från dag 1. Nu utvärderas alla kommunens arbetsmarknadsinsatser för att kompletteras med fler insatser som gett goda resultat på andra ställen och för att kunna erbjudas till fler – igen ska lämnas utanför. Alla som får bidrag ska erbjudas en insats och en plan för hur vägen till jobb kortas. Alla insatser ska ha ett tydligt närvarokrav, inte minst SFI.

Ordning och reda ska gälla i stadens bidragsutbetalningar. Staden ska erbjuda hembesök till de som får ekonomiskt bistånd och en tjänst för att följa upp fusk och felaktiga utbetalningar instiftas. Bidrag ska vara kortvarigt och gå till de som har rätt till det.

En särskild satsning görs på att sökaupp unga som varken arbetar eller studerar, för att förebygga utanförskap. Med individuell coachning ska vägen till jobb eller studier kortas.

Sundbyberg ska vara en trygg stad. Därför ska vi förstärka samarbetet mellan polisen, skolan, socialtjänsten och fritidsgårdarna för att förebygga otrygghet. I kombination med insatser så som bättre belysning och stöd till grannsamverkan gör vi tillsammans Sundbyberg tryggare

 

Josefin Malmqvist (M), kommunalråd för jobb, integration och socialtjänst

 

ALLA BARN HAR RÄTT TILL EN TRYGG FÖRSKOLETID

De första åren i ett barns liv lägger grunden för barnets fortsatta utveckling. Därför är det viktigt att våra förskolor håller mycket hög kvalitet. Förskolorna ska kombinera lek och pedagogik så att våra små sundbybergare får en så bra start på livet som möjligt.

ALLA BARN HAR rätt till en lärorik och trygg tid i våra förskolor. Vi ställer därför höga krav på pedagogiken och att rätt resurser reserveras till verksamheten. Vi har därför lagt förslag om 15 barn per barngrupp som genomsnitt under ett år.

Barngrupperna är för stora i Sundbybergs förskolor. Vi har därför lagt ett mål om 15 barn per grupp som genomsnitt under ett år. För att kunna säkerställa att förskolan håller den pedagogiska kvalitet som barnen och föräldrarna har rätt till är det viktigt att varje barn har mycket tid tillsammans med vuxna.

FÖRSKOLAN SKA BEDRIVA en kvalificerad pedagogisk verksamhet med ett klart mål om personlig utveckling för barnen. I dagsläget är en för låg andel vuxna i förskolan utbildade förskollärare. Med anledning av detta har vi ett mål om 50 procent utbildade pedagoger i förskolan. Med fler utbildade pedagoger hoppas vi kunna ge barnen så bra förutsättningar som möjligt att senare lyckas i skolan och i livet.

Svenska språket är alltjämt ett nödvändigt verktyg i samhället. Bristande kunskap i svenska försvårar skolgången avsevärt och kan få långtgående effekter för kunskapsnivån, även i högre åldrar. Sundbyberg har en utmaning i att allt fler barn inte talar svenska när de börjar skolan. Det är ett problem då dessa barn hamnar efter i undervisningen redan från dag ett och har svårt att senare komma ikapp. Vi genomför därför en tvådelad satsning som innebär dels att uppmuntra de föräldrar vars barn är hemmavarande att låta barnen gå i förskolan, dels att jobba mer med svenska som språk inom ramen av förskolans pedagogiska verksamhet. Om fler barn får möjlighet att gå i förskolan och tidigt lära sig svenska kommer de vara bättre rustade inför skolstarten.

VALET AV FÖRSKOLA kan ibland vara svårt för familjer. Det finns stora svårigheter att jämföra och kvalitetskontrollera verksamheterna innan barnet har börjat. Vi tycker därför att det ska finnas en tjänst på stadens hemsida som listar alla förskolor och vad de kan erbjuda. På detta sätt underlättas föräldrarnas val avsevärt och de kan hitta en förskola som passar just deras behov och önskemål.

Miljöerna kring Sundbybergs förskolor är viktiga och förskolorna i staden ska upplevas som småskaliga, med gröna gårdar och pedagogiska utemiljöer. Det har en hög prioritet vid nybyggnation och staden ska fortsätta bygga småskaliga förskolor.

 

Sophie Silverryd (M), ordförande förskolenämnden

 

 

NU TAR VI KRAFTTAG FÖR SKOLAN

Moderaterna har som mål att Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa skolor. Vägen dit är lång, men sedan Ett Grönblått Sundbyberg tog över är vi på rätt väg. Vi har redan i år instiftat en särskild lönepott för bland annat lärare och genomförde en kraftig höjning av skolpengen. Moderaterna är inte nöjda innan Sundbybergs skolor är Sveriges bästa skolor.

EN VÄXANDE STAD innebär många möjligheter men också en skyldighet att se till att sundbybergarna har tillgång till en skola i världsklass och att eleverna ges rätt förutsättningar att nå kunskapsmålen. Lärandet ska stå i centrum för undervisningen. Det är viktigt att alla föräldrar är trygga i att deras barn får bästa tänkbara utbildning och att skolorna uppvisar ett gott inlärningsklimat i klassrummet.

Skolan är ett av de högst prioriterade områdena i det grönblåa samarbetet. Skolorna i Sundbyberg har länge varit eftersatta och det krävs nu krafttag för att råda bukt på de många utmaningar vi ser. Inte tillräckligt höga kunskapsresultat, för låga lärarlöner och ett stort behov av nya skolor under de kommande åren är några av de utmaningar som vi ska tackla. Vi presenterar därför ”Skollyftet” som har till syfte att stärka kunskapsfokuset i Sundbybergs skolor genom bland annat en höjning av skolpengen.

SKOLPENGEN I SUNDBYBERG är lägre än i kringliggande kommuner. Detta gör det svårt att attrahera de bästa lärarna som i stället väljer att arbeta på skolor i angränsande kommuner där de får högre lön. Vi genomför därför den största satsningen på skolpengen på över ett decennium med syfte att kraftigt höja lärarlönerna, få fler vuxna i klassrummet, skapa mer tid med varje elev och ge en generell förstärkning av de pedagogiska möjligheterna i klasserna. Med detta hoppas vi kunna höja kunskapsresultaten och ge eleverna de bästa möjligheterna framåt i livet.

IT i skolan är ett annat prioriterat område i budgeten för 2017. Vi ser att IT har allt större utrymme i samhället och att eleverna bör lära sig så mycket som möjligt, så tidigt som möjligt. Därför görs nu satsningar på att IT ska bli en integrerad del i undervisningen.

 

Morgan Lindqvist (M), ordförande i grundskole- och gymnasienämnden