Ordning och reda i ekonomin

För Moderaterna är det viktigt med ordning och reda i Sundbyberg. Sundbybergs ekonomiska läge är allvarligt. Därför prioriterar vi överskott i ekonomin vilket säkrar ekonomiska skyddsvallar för en stad som växer. Skola, förskola och äldreomsorg är kärnuppgifter i kommunen som måste prioriteras. Sundbyberg har inte råd med socialdemokraternas slöseri med våra gemensamma skattepengar.  

Vi vill
Sveriges bästa skolor

Moderaterna vill satsa på Sundbybergs skolor, där målet är att de i framtiden ska bli Sveriges bästa. För att kunna attrahera de mest eftertraktade lärarna måste lärarlönerna höjas minst till samma nivå som övriga stockholmskommuner, något vi har tagit viktiga steg mot. Vi vill även satsa på att utveckla elevhälsan – barn behöver må bra för att kunna prestera i skolan.

Vi vill
Hela Sundbyberg ska växa

Hela Sundbyberg ska ta del av stadens tillväxt. Moderaterna vill fortsätta arbetet med att lyfta Hallonbergen, Ör och Rissne centrum som Socialdemokraterna länge bortprioriterat, genom att möjliggöra för miljardinvesteringar. Vi har bjudit in externa aktörer att, tillsammans med staden, utveckla dessa centrumfastigheter utifrån en rad olika önskemål så som bättre service, fler bostäder och tryggare miljö. Nedgrävningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg ska fortsätta enligt tidplan och innebär en unik möjlighet att utveckla vår stadskärna.

Vi vill
Mindre barngrupper i förskolan

Barnen i Sundbyberg ska få de bästa möjliga förutsättningarna tidigt i livet. Vi har ett mål om att barngrupperna inte ska överstiga 15 barn som genomsnitt på ett år, annars blir pedagogiken lidande. Moderaterna vill även öka antalet vuxna i förskolan och ha minst en utbildad pedagog i varje grupp.

Vi vill
Tillväxt lyfter Sundbyberg

Sundbybergs starka tillväxt ska komma alla kommuninvånare till del. Stadens befolkningsökning skapar möjligheter för fler skolor, förskolor och äldreboenden. De pengar som staden får in genom exploatering ska återinvesteras i ny verksamhet eller ny infrastruktur. Moderaterna är även övertygade om att fler ska få möjlighet att äga sitt eget boende. Detta är särskilt sant i områden som Hallonbergen och Rissne där de flesta bostäder är hyresrätter. Vi vill ge alla som bor hos Förvaltaren möjlighet att köpa sin lägenhet och ta ansvar för sitt boende.

Vi vill
Egen försörjning – en självklarhet

Moderaterna tror att den bästa vägen in i samhället är genom jobb, inte genom bidrag. Jobb ska vara en självklar del av livet, oavsett om du är född här eller någon annanstans. Det var därför vi genomförde reformer som sänkte bidragskostnaderna med en tredjedel under förra mandatperioden, ett arbete som nu hotas av Socialdemokraterna. Det är viktigt att alla stadens insatser för att korta vägen till jobb utvärderas och utvecklas kontinuerligt och att det finns tydliga riktlinjer och krav vid hantering av bidragsansökningar.

Vi vill
Trygghet i alla stadsdelar

Moderaterna tycker att trygghet är en av de viktigaste frågorna i Sundbyberg. Oavsett var du bor ska du alltid känna dig trygg när du är på väg hem från jobbet eller skolan. Tillsammans med polisen ska vi återta kontrollen över våra otrygga stadsdelar från kriminella gäng. Vi vill bland annat införa ett trygghetscentrum i Hallonbergen, där olika aktörer kan samordna sina trygghetsinsatser. Parker och grönområden ska vara bättre upplysta och rena. Polisen och väktare ska ha en större närvaro i våra centrum.

Vi vill
Valfrihet

Moderaterna anser att människor har rätt att bestämma mer över sin egen vardag. Äldre och deras familjer ska fritt kunna välja äldreboende på samma sätt som barn och deras föräldrar ska kunna välja den skola som passar dem bäst. Med anledning av detta värnar vi de valfrihetssystem i äldrevården och vuxenutbildningen som vi införde under förra mandatperioden. Det fria skolvalet är en självklarhet för oss moderater.

Vi vill
Ett modernt bostadsbestånd

Moderaterna tror på blandade beondeformer i alla stadsdelar. Det innebär att ingen boendeform ska dominera över en annan och att vi har en bra balans mellan bostadsrätter, ägarlägenheter och hyresrätter. Moderaterna vill ge fler möjligheten att äga och ta ansvar för sitt boende särskilt i områden som Hallonbergen, Rissne, Ör och Storskogen, där hyresrätten är den dominerande boendeformen. Vi vill därför att alla som bor hos förvaltaren ska få möjlighet att ombilda och köpa sin lägenhet.

Ansvar för Sundbyberg

Vi vill:
 • Fortsätta säkra överskott, vilket möjliggör sparande för framtida investeringar.
 • Sänka skatten med 1 krona kommande mandatperiod.
 • Utöka digitaliseringen av stadens verksamhet, vilket bidrar till kostnadseffektivitet.
 • Införa en utmaningsrätt. Det innebär att du kan utmana kommunen att driva någon del av kommunens verksamhet, med bättre kvalitet och mer kostnadseffektivt.
 • Att alla verksamheter ska präglas av kvalitet och kostnadseffektivitet. Därför vill vi utveckla arbetet med transparenta kvalitetsredovisningar – av alla kommunens verksamheter.
 • Att handläggningstiderna ska vara korta och kommuniceras tydligt till dig som sökande. Vid alltför lång handläggningstid ska avgiften skrivas ned till 0 kronor.

Sveriges bästa skolor

Vi vill:
 • Att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser.
 • Att insatser för att elever inte ska hamna efter ska genomföras i större utsträckning i låg­ och mellanstadiet.
 • Höja lärarlönerna till nivåer som motsvarar löneläget i kringliggande kommuner.
 • Höja skolpengen i nivå med kringliggande kommuner.
 • Korta sommarlovet till åtta veckor och förlänga höst­ och påsklov till två veckor.
 • Införa mer gymnastik på våra skolor och främja fysisk rörelse på rasterna.
 • Att alla Sundbybergs skolor ska ha ett utbildningskontrakt som lärare/rektor, elev och förälder skriver under. Kontraktet ska identi era de skyldigheter som alla tre parter har.
 • Införa fritidspeng, så att kultur­ och idrottsföreningar kan anordna fritidsverksamhet kombinerat med fritidsintresse.

Hela Sundbyberg ska växa

Vi vill:
 • Utveckla Ör centrum med ett nytt äldreboende, nya bostäder, butiker och restauranger.
 • Utveckla Hallonbergen centrum och Rissne centrum, med upprustade centrumbyggnader och nya bostäder.
 • Levandegöra och förtäta våra centrum genom närhet till service så som vårdcentral, restauranger, butiker och andra mötesplatser.
 • Trygga centrum genom samarbete med polisen, ideella aktörer, fastighetsägaren, fritidsgårdar och Förvaltaren.
 • Att alla hyresgäster hos Förvaltaren som vill ombilda ska få ett erbjudande om att göra det.
 • Att Förvaltarens hyresgäster ska vara nöjdast i Stockholmsområdet.
 • Utveckla Förvaltarens serviceutbud och öka kundnöjdheten.
 • Att alla renoveringar ska ske i samråd med hyresgästen där denna får vara med och bestämma
 • Att Förvaltaren ska bygga er ägarlägenheter och andelsägarlägenheter.

Mindre barngrupper i förskolan

Vi vill:
 • Införa mindre barngrupper i förskolan, så att alla barn blir sedda.
 • Anställa fler utbildade pedagoger inom förskolan.
 • Att personalomsättningen och sjukfrånvaron ska minska på våra förskolor genom satsningar på personalvård och bättre villkor, så som höjda löner för pedagoger.
 • Att staden ska bygga en ny förskola om året fram till 2025.
 • Att förskolans uppgift är att skapa förutsättningar för en trygg förberedelse inför skolstarten.
 • Att nya förskolor ska hålla hög kvalitet och förskolegårdarna ska inbjuda till lek och rörelse.
 • Bygga ut tillgången till elevhälsa och kuratorer inom förskolan, det förebygger utanförskap senare i livet.

 

Tillväxt för alla sundbybergare

Vi vill:
 • Att Sundbyberg ska ha en fortsatt hög tillväxt med kvalitet i fokus. Alla stadsdelar ska få del av tillväxten.
 • Investera i nya skolor, förskolor, äldreboenden och annan kommunal service ska ske i takt med att staden växer. Staden ska bygga en ny förskola om året fram till 2025.
 • Se mångfald i nyproduktionen med nya lägenhetshus, villor och radhus.
 • Att fokus ligga på att bygga vackra hus med god arkitektonisk kvalitet vid nyproduktion.
 • Att staden bibehåller sin höga tillväxt samtidigt som närheten till grönområden och småstadskänslan bibehålls.
 • Tillskapa fler parkeringsplatser, framförallt i centrala Sundbyberg.
 • Att tvärbanan till Rissne och Ursvik ska färdigställas enligt tidsplan.
 • Utveckla en ny station i centrala Sundbyberg i samband med nedgrävningen av järnvägen. Den ska upplevas som trygg och snygg.
 • Att nedgrävningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg ska genomföras enligt tidsplan, och möjliggöra nya grönområden och bostäder.
 • Möjliggöra för er butiker i centrala Sundbyberg.
 • Att Sturegatan fortsatt ska utvecklas till en levande del av centrum med nya bostäder och arbetsplatser som ger underlag för lokala butiker.
 • Att den nya stadskärnan ska präglas av en urban småstadskänsla.
 • Att Enköpingsvägen blir stadsgata med en tydlig urban känsla. Då möjliggörs byggandet av en helt ny stadsdel längs den nuvarande vägen.
 • Verka för att bebygga Råsta kulle och ytta SL:s bussgarage för att göra plats för er bostäder. Låt bebyggelsen i Brotorp växa ner mot Madenbäcken.

Egen försörjning – en självklarhet

Vi vill:
 • Att alla Sundbybergsbor som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till.
 • Att fusk och felaktiga bidragsutbetalningar ska systematiskt följas upp och polisanmälas.
 • Att aktivitetskrav ska gälla i alla kommunens insatser.
 • Fortsätta med satsningar på utbyggd vuxenutbildning. Oavsett om du ska påbörja din första karriär eller ställa om för en ny karriär mitt i livet ska Sundbybergs vuxenutbildning erbjuda exibla vägar.
 • Att alla unga Sundbybergsbor som slutar nian, ettan eller tvåan ska erbjudas sommarjobb.
 • Arbeta uppsökande med unga vuxna som inte arbetar eller studerar, för att förebygga framtida utanförskap.
 • Införa en integrationsplikt. Alla nya Sundbybergsbor behöver delta i språkinsatser och arbetsmarknadsinsatser för att korta vägen till egen försörjning.
 • Inrätta ett nytt mottagningscenter för nyanlända, där alla nödvändiga kontakter finns samlade på en plats. Då kortar vi tiden i utanförskap och gör det enklare att bli integrerad.
 • Ge etableringslån istället för bidrag i glappet som uppstår i övergången från asylsökande till uppehållstillstånd. Här gäller arbetslinjen från dag ett.
 • Att Sundbyberg ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Med er företag kommer er arbetstillfällen
 • Att kommunal verksamhet som kan drivas av någon annan ska också drivas av någon annan. Kommunen ska aldrig konkurrera med privata företag. Vi vill även införa en utmanarrätt.
 • Införa tjänstegarantier inom stadens samtliga verksamheter. Om vi inte håller vad vi lovar dras exempelvis avgiften ner till noll.
 • Att det ska finnas en väg in i kommunen genom ett utbyggt kontaktcenter med ansvar för all kommunikation, från tillståndsfrågor till felanmälningar och nyetableringar. Det ska vara enkelt att hitta rätt.
 • Ta fram en kommunikationspolicy för hur staden kommunicerar med företag. Sundbyberg ska alltid uppfattas som arbets­ och företagsvänligt. Det är genom en positiv inställning och ett gott bemötande vi kan öka företagens förtroende för kommunen.
 • Införa en digital tillståndsguide. All information ska finnas samlad och lättillgänglig på ett och samma ställe, där du också kan skicka in din eller dina ansökningar – avsett om du ska öppna thaikiosk eller huvudkontor.
 • Stimulera entreprenörskap. Ung Företagsamhet och motsvarande ska erbjudas i Sundbybergs högstadieskolor och gymnasier.

 

Trygghet i alla stadsdelar

Vi vill:
 • Att staden ska anlita er väktare som ska verka i samråd med polisen för att bidra till en ökad trygghet.
 • Förbättra belysningen på allmänna platser, i dialog med boende.
 • Minimera otrygga utomhusmiljöer så som stora buskage eller oupplysta gång­ vägar vid planering och genomförande av byggnadsprojekt.
 • Bistå med stöd till olika former av trygghetsnätverk, exempelvis nattvandrare och grannsamverkan.
 • Genomföra er trygghetsdialoger i hela Sundbyberg. Vi vill höra från boende och näringsidkare hur tryggheten kan förbättras i just ditt område. Samtliga åtgärder ska sedan återkopplas.
 • Att Sundbyberg ska införa en 24­timmarsgaranti. Inom ett dygn ska klotter och annan nedskräpning saneras och åtgärdas.
 • Att den polisiära närvaron ska öka där insatserna behövs. Vi kommer även driva på för att återinföra polisstationen i Rissne.
 • Kameraövervaka gångbron mellan Rinkeby och Ursvik nattetid, samt omöjliggöra biltrafik på bron.
 • Arbeta uppsökande med unga på glid för att förebygga utanförskap och minska den upplevda otryggheten.

Valfrihet

Vi vill:
 • Att välfärden i Sundbyberg ska hålla hög kvalitet och kvalitetsredovisningar transparent redovisas.
 • Att valfriheten inom staden ska vara hög.
 • Att medborgarperspektivet ska genomsyra all verksamhet.
 • Att det ska vara enkelt att välja genom digitalt stödverktyg där kvalitet och brukarnöjdhet framgår. Oavsett om det är förskola eller äldreomsorg du ska välja ska valet vara lika enkelt.
 • Att alla Sundbybergsbor ska ha rätt att själv välja äldreboende och hemtjänst­ utförare. Valet ska underlättas genom att samla utvärderingar och kvalitetsredo­ visningar i ett digitalt verktyg.
 • Att staden ska bli en mer attraktiv arbetsgivare inom äldreomsorgen genom att erbjuda fler karriärvägar.
 • Rekrytera och behålla personal som kommunicerar på det språk som våra seniorer talar.
 • Erbjuda praktikplatser och extraarbete för unga på våra äldreboenden, för att skapa intresse för en framtida karriär inom äldreomsorgen och samtidigt erbjuda guldkant för våra äldre.
 • Öka stödet till de som vårdar anhöriga i hemmet.
 • Fortsätta arbetet med att sätta guldkant på våra befintliga äldreboenden genom att exempelvis erbjuda friskvård och underhållning till de boende.
 • Att det ska serveras god och näringsrik mat på våra äldreboenden, med möjlighet att få vin serverat till maten.
 • Att du som kommuninvånare ska få välja utförare inom alla socialtjänstens insatser.
 • Att kommunen ska säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet – oavsett vilken utförare som du väljer.
 • Att valet av utförare ska göras enkelt genom ett digitalt verktyg där information om kvalitet, brukarundersökningar och annan relevant information finns samlad.

 

 

Ordförande för Moderaterna
i Sundbyberg, riksdagsledamot

Josefin Malmqvist