Miljö och klimat

Moderaterna inser allvaret såväl som möjligheten till omställning i miljö- och klimatutmaningen. Sundbyberg behöver minska sina utsläpp, skydda den biologiska mångfalden och rustas för svårare väderförhållanden. Nu har vi chansen att bygga för framtiden, med fler nya trähus, gröna transporter, blänkande solceller och ren luft för våra barn.

Fokus behöver vara på åtgärder med mätbar effekt. De gröna inslagen i stadsbilden ska stärkas. Luften ska renas från hälsovådliga utsläpp och partiklar. Bällstaån ska saneras så det är möjligt att bada i den. Stadens parker och grönområden ska hålla hög kvalitet och vara tillgängliga för alla. Naturreservaten ska utvecklas och vattendragen uppfylla gällande miljökvalitetsnormer. Duvmossen ska saneras från gifter och bli en blomstrande stadspark. 

Andelen närproducerad mat med lågt koldioxidavtryck ska successivt öka i stadens verksamheter. Kommunens fordonsflotta ska användas smartare och under 2028 är målet att alla stadens fordon ska vara utsläppsfria. Alla verksamheter i staden ska ha noll nettoutsläpp senast år 2030.

Utvecklingen går att vända!

Kommunen måste göra mer. Moderaterna har förslagen för att alla ska känna sig trygga, oavsett plats och tid på dygnet.