was successfully added to your cart.
Monthly Archives

april 2018

Trygghetspaket: Helhetsgrepp för större trygghet i Sundbyberg!

By | nyheter

Sundbyberg är på många sätt en trygg stad att bo och vistas i. Vi ser att viss brottslighet, exempelvis misshandel, personrån och våldtäkter, har minskat. Vi ser dock också att tryggheten är betydligt högre i vissa stadsdelar än andra, vilket medför stora utmaningar i stadens trygghetsarbete.

Med anledning av detta lade vi på kommunstyrelsens sammanträde i februari fram ett ledamotsinitiativ om att staden ska identifiera ett antal trygghetsåtgärder, inkluderat möjligheten till viss kameraövervakning. Efter återrapporteringen av detta uppdrag lanserar vi nu därför en bred åtgärdslista i form av ett trygghetspaket för ökad trygghet, både på kort och lång sikt.

En del i trygghetspaketet är en följd av det ledamotsinitiativ för att möjliggöra kameraövervakning som lades i kommunstyrelsen tidigare under året. Vi föreslår nu fler kameror som ska sättas upp i samråd med polisen.

–          Vi måste titta vidare på att i samråd med polisen sätta upp fler kameror på otrygga platser i Sundbyberg. Kameror är inte lösningen på alla problem men kan vara ett bra komplement tillsammans med andra trygghetsåtgärder”, säger Mikael T. Eriksson (m) kommunstyrelsens ordförande.

I dagsläget har staden redan ett utbyggt samarbete med polisen genom medborgarlöften och samverkansavtal för bland annat större polisiär närvaro. Det finns nu anledning att se över detta för att hitta fler möjliga samarbeten för att fördjupa samverkan ytterligare.

–          Bäst resultat får vi om alla arbetar tillsammans. Det är viktigt att kommunen är en aktiv samarbetspart till polisen i arbetet med att förebygga brott. Vi vill bygga vidare på den goda dialog som finns. Vi ser också ett behov av att samverka mer mellan olika delar i kommunen. Därför ska samarbetet med Förvaltaren kring trygghetsfrågor förbättras”, säger Annika Hirvonen (MP), gruppledare.

I Stadens trygghetsarbete är det viktigt med långsiktighet och att förhindra otrygghetsfaktorer innan de uppstår. Vi ska därför satsa mer på fältassistenter och integrera dessa i det löpande trygghetsarbetet i staden.

–          Sundbybergs fältassistenter har ett superviktigt uppdrag i att arbeta uppsökande och förebyggande med barn och unga. Fältarna har en nyckelroll i att bidra till att alla barn och ungdomar får en så trygg uppväxt som möjligt och därmed att motverka att de hamnar i kriminalitet, säger Johan Storåkers (L), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Tryggheten i staden ska öka genom fler upplysta områden och skymmande buskage i parker och grönområden beskärs. Offentliga miljöer ska även hållas rent och fritt från skräp och klotter.  Med anledning av detta genomför staden därför en trygghetsdialog där nya gatlampor ska sättas upp i samråd med sundbybergarna.

–          Alla offentliga miljöer i Sundbyberg ska vara trygga att vistas i under dygnets samtliga timmar. Ett rent och upplyst Sundbyberg är en nyckel i detta och därför fortsätter vi att placera ut smarta papperskorgar samt i dialog med sundbybergarna sätta upp nya belysningspunkter runt om i staden, säger Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Grannsamverkan är viktigt för att motverka otryggheten i bostadsområden. I april sjösätts därför stadens trygghetsbil som kan användas av grannsamverkansgrupper eller nattvandrare för att underlätta deras arbete. Möjligheten ska ses över om Polisen kan rasta sina hundar i Sundbyberg.

–          En trygghetsbil ska börja rulla där föreningar och enskilda hjälper till med att förhindra brott och skapa trygghet i Sundbyberg. Genom att trygghetsbilen syns och vi blir ”fler ögon och öron på stan” försvåras till exempel inbrott, skadegörelse och annan destruktiv verksamhet, säger Maria Bohman Kreij (KD), ordförande i äldrenämnden.

Trygghetspaketet i korthet:

 • Fler väktare som komplement till polisens närvaro.

o    Fokus kring torg, centrum och andra mötesplatser.

 • Fördjupad samverkan med polisen

o    Utgångspunkt i medborgarlöften, samverkansavtal och trygghetsdialoger.

 • Nya belysningspunkter i stadsrummet.

o    Sätts upp i samråd med sundbybergarna.

 • Möjlighet till kameraövervakning på särskilt utsatta platser.

o    Sker efter samråd med Polisen.

 • Stöd till medborgare

o    Utökat stöd och utbildning till grannsamverkan och nattvandrare kring trygghetsfrågor, med särskilt fokus på:

 • Hundägare
 • Aktiva föräldrar
 • Befintlig grannsamverkan

o    Trygghetsbil.

 • Sätts i rullning i april
 • Rent och snyggt

o    Mer resurser till städning och sanering av klotter.

o    Beskärning av buskage i parker.

 • Fältassistenter

o    Utökad verksamhet för fältassistenter och större trygghetsfokus i verksamheten.

 • Införande av ett trygghets- och säkerhetspris.
 • Staden ska ta fram rutiner vid social oro eller grovt offentligt våld.
 • Större samverkan mellan staden och Förvaltaren i trygghetsfrågor.

 

Sundbyberg ökar sommarjobben med 30%

By | nyheter

Nu har ansökningstiden till årets sommarjobb i Sundbyberg gått ut. I år har 639 ungdomar ansökt om sommarjobb i Sundbyberg. Det kan jämföras med 2017 då 495 ansökte om sommarjobb – en ökning med 30%.

          Det är väldigt roligt att intresset för sommarjobben ökar! Vi vet att sommarjobben är viktiga för att unga ska få in en fot på arbetsmarknaden, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

I Sundbyberg erbjuds unga som slutat årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 och 2 möjlighet att ansöka om sommarjobb i Sundbyberg. Förra året erbjöds alla som skickat in en fullständig ansökan ett jobb. Nu pågår arbetet att gå igenom ansökningarna och börja matcha mot arbetsplatser i och utanför staden. Förra året sommarjobbade 85% av de som sökte jobb, vilket skulle motsvara 549 i år.

          Vi vill rusta Sundbybergs unga på bästa sätt. Därför har vi förlängt sommarjobben från två till tre veckor och infört krav på CV-skola och att bifoga CV och personligt brev med sin ansökan, säger Josefin Malmqvist (M).

FÖR ETT TRYGGARE SUNDBYBERG

By | nyheter

Det ska vara trivsamt och tryggt att bo i Sundbyberg. Vi tar den ökade otryggheten på största allvar och satsar därför på olika trygghetsåtgärder för att du ska känna dig trygg, oavsett tid på dygnet.

 • Vi vill se fler synliga poliser – i hela Sundbyberg.
 • Fler väktare ska anlitas och kameraövervakning utökas till fler platser.
 • Vi vill att staden ska hjälpa till att starta upp och understödja redan befintlig grannsamverkan och trygghetsvandringar.
 • Sundbyberg ska vara snyggt och tryggt. Därför vill vi införa en 24-timmarsgaranti för sanering av klotter och skräp.
 •  Buskar och annan växtlighet ska vara välklippt och gatubelysningen behöver förbättras för att ta bort otrygga miljöer