Skip to main content
All Posts By

admin

Bidragslinjen vs Arbetslinjen?

By nyheter, Uncategorized

Vad väljer du?

Vi lanserar vår nya kampanj som visar skillanderna på vår politik och Socialdemokraternas politik.

I Sundbyberg så ökar arbetslösheten samtidigt som Socialdemokraterna avskaffar arbetslinjen. Ökade kostnader för bidrag ger mindre utrymme för satsningar på skola och äldreomsorg. För oss är det viktigt att prioritera rätt och att fler människor kommer i arbete. Vi föreslår:

 • Ställ krav på sysselsättning för att korta vägen till arbete eller jobbsökande motsvarande arbetsförmågan för personer som får bidrag. 
 • Återinför möjligheten för individer att välja utförare av vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Alla förtjänar en individualiserad plan in på arbetsmarknaden. 
 • Personer med ekonomiskt bistånd ska månadsvis motivera sitt behov. 
 • Säkerställ att fusk och felaktiga bidragsutbetalningar följs upp och polisanmäls. 

Alla ska kunna skaffa sig ett jobb och leva sitt liv i Sundbyberg. Bidragslinjen är inte rätt väg att gå.

ÅRSMÖTE 2021

By Uncategorized
Axel Conradi, Josefin Malmqvist, Morgan Lindqvist 

Josefin Malmqvist (M) omvald till ordförande för Moderaterna i Sundbyberg

Den 24 februari samlades Moderaterna i Sundbyberg digitalt för att avhålla årsmöte. Finansregionrådet för Region Stockholm, Irene Svenonius inledde med att tala om Covid-19 och vaccinering och ledde sedan årsmötesförhandlingarna. Under årsmötet valdes ny styrelse för verksamhetsåret 2021. 

För sjätte året i rad valde årsmötet Josefin Malmqvist (M), riksdagsledamot, till ordförande för Moderaterna i Sundbyberg. 

”Styrelsen ser fram emot att möta väljarna under det kommande året och förklara vilka lösningar som måste till för att motverka arbetslöshet, utanförskap och otrygghet”, säger Josefin Malmqvist (M).

Styrelsen i sin helhet


Ordförande, Josefin Malmqvist 

Vice Ordförande, Morgan Lindqvist 

Ledamöter:
Ritva Runestad
Axel Conradi
Hans Beausang
Johan Hallberg
Josefine Mittermeier
Caroline de Wendel
Kerstin Gudmundsson

Vid frågor kontakta; 

Dalila Alibasic, politisk sekreterare för Moderaterna i Sundbyberg 

Tel: 0725779918

Mail: dalila.alibasic@moderaterna.se

Moderaterna, Miljöpartiet & Kristdemokraterna presenterar sitt förslag till Sundbybergs stads budget 2020

By nyheter

Läs budgeten i sin helhet här: Moderaternas Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag till Sundbybergs stads budget för 2020 med plan 2021-2022

I måndags 21 oktober presenterade Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna sitt förslag till stadens budget för år 2020. Den grönblå budgeten fokuserar på ordning och reda i ekonomin, trygghet för alla invånare, höga klimatambitioner och satsningar på skolan. 

Sedan det S-ledda minoritetsstyret tog makten i Sundbyberg har stadens nämnder gått kraftigt minus. Den grönblå koalitionen vill istället bygga upp en buffert i kommunens ekonomi, samtidigt som de öronmärker 6 mnkr till högre lärarlöner.

– Jag är stolt över att vi presenterar en budget i balans med 2 procents överskott för framtiden, samtidigt som vi plockar ut 43,3 miljoner kronor mindre i utdelning från bolagen än Socialdemokraterna, säger Axel Conradi (M), oppositionsråd.

Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna lanserar ett trygghetspaket som bland annat består av ett fysiskt trygghetscentrum i Hallonbergen, en avhopparjour för kriminella, ett ökat samarbete med civilsamhället och ett förstärkt arbete mot hedersförtryck.

– Gängkriminaliteten måste bekämpas. Ett trygghetscentrum i Hallonbergen, fler aktörer i trygghetsarbetet och effektiva förebyggande åtgärder skapar effekt både på kort och lång sikt. Samhällskontraktet innebär att våra invånare ska känna sig trygga, oavsett stadsdel och tid på dygnet, fortsätter Axel Conradi (M), oppositionsråd.

Skolan och förskolan i Sundbyberg är idag beroende av tillfälliga baracker. Ändå har flera planerade skol- och förskolebyggen försenats av stadens styre. Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna vill se en långsiktig skolpolitik, med färre baracker och årliga uppräkningar av lärarnas löner.

Budgeten i korthet:

Ansvarsfull ekonomi

 • Oförändrad skattesats (18,90).
 • Överskott, d.v.s. en ekonomisk buffert, på 48,5 mnkr (2 procent), i enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning och SKL:s rekommendationer.
 • 43,3 mnkr lägre utdelning från stadens bolag än budgetförslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. 

Trygghet i Sundbyberg

 • Genomföra fler trygghetsdialoger i alla stadsdelar.
 • Införa ett trygghetscentrum i Hallonbergen centrum, för att underlätta medborgarkontakt med trygghetsaktörer så som polis, nattvandrare, grannsamverkan, väktare, fältsekreterare, avhopparjourer med flera.
 • Införa den brottsförebyggande metoden EST (effektiv samordning för trygghet) och utveckla stadens samverkansavtal med polisen med fokus på större polisiär synlighet.
 • Ta initiativ till att skapa lokal platssamverkan i Hallonbergen och Rissne mellan kommun, fastighetsägare och näringsidkare, för att förbättra områdets stadsbild.
 • Utveckla stadens arbete mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld.
 • Minimera otrygga utomhusmiljöer genom förbättrad belysning och större fokus på trygghet i stadsmiljön, parker och grönområden.
 • Jobba aktivt med unga som vill lämna en kriminell miljö.

Bättre skola och förskola

 • 6 miljoner kronor till ökade rektors- och lärarlöner.
 • Inrätta fler karriärsteg för lärare och minska deras pappersarbete med nya lärarassistenter.
 • Inrätta en skolkommission för att uppnå större långsiktighet inom skolpolitiken.
 • Inrätta en kunskapsstrategi för att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla ämnen.
 • Bedriva ett aktivt arbete för att motverka mobbning, exempelvis genom rastvaktsystem, ordningsregler och snabb kontakt med föräldrar.
 • Fortsätta arbetet med att stärka elevhälsan och barnhälsan, dess motsvarighet i förskolan.
 • Snabba på arbetet med att flytta ut förskoleverksamheten från tillfälliga baracker, bland annat genom att använda prefabricerade förskolor.

 

Årsmöte 2019

By Årsmöte, nyheter, Uncategorized

Välkommen till Moderaterna i Sundbybergs årsmöte den 22 februari 2019 i partilokalen på Järnvägsgatan 46.

Årsmötestalare är Timbros chefsekonom Jacob Lundberg. Mer information om årsmötet finns på Facebook.

Efter årsmötet bjuds på en enklare buffet och dryck till självkostnadspris. Glöm inte anmäla dig till sundbyberg@moderaterna.se

MUF Sundbyberg kommer ha årsmöte kl 17.30 i partilokalen samma dag.

 

Handlingar till årsmötet

Förslag till föredragningslista

Valberedningens förslag

För övriga handlingar, kontakta ordförande Josefin Malmqvist på josefin.malmqvist@moderaterna.se

Grönblå budget 2019!

By nyheter

Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Sundbyberg presenterar sin budget för 2019. Skolan, förskolan och miljö- och klimatarbetet prioriteras, samtidigt som vi säkrar ett ekonomiskt överskott för framtiden.

Sundbybergs tillväxt ställer höga krav på vår förmåga att prioritera. Samtidigt som skatteintäkterna ökar ser vi för första gången utjämningssystemets inverkan på Sundbybergs ekonomiska förutsättningar. Sundbyberg betalar nära 180 mnkr till systemet, medan skatteintäkterna, till följd av befolkningstillväxten, enbart ökar med 150 mnkr. Detta ställer höga krav på politiska prioriteringar – för att säkra de kommunala kärnverksamheternas fortsatta tillgänglighet och kvalitet.

Ordning och reda i ekonomin är viktigare än någonsin. I det grönblå förslaget till budget föreslås ett överskott om 3,4 procent. Sundbyberg behöver ekonomisk kraft för att kunna möta ett framtida ökat behov av kommunal service. Vi ska stå trygga inför en lågkonjunktur. Samtidigt genomförs en riktad satsning om 7 mnkr på högre lärarlöner. Vi ser att högre lärarlöner även fortsatt är prioriterade, då Sundbyberg ligger efter i förhållande till kringliggande kommuner.

”Sundbybergs ekonomiska förutsättningar tillåter inga utsvävningar. Vi har ett ansvar att säkerställa att varje skattekrona används där den gör mest skillnad, och att våra medborgare får så mycket valuta för pengarna som möjligt, samtidigt som vi sparar för framtiden. Moderaterna fokuserar på kärnverksamheterna, där vi ser att stadens lärarlöner fortsatt behöver höjas”, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd.

 

Förslag till Sundbybergs stads budget 2019

Grönblå plattform 2018-2022

By nyheter

Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har enats om en gemensam politisk inriktning för kommande mandatperiod. Detta i form av en Grönblå politisk plattform, med gemensamma politiska förslag.

Partierna har enats om ett övergripande fokus på ordning och reda i ekonomin, med bibehållet överskottsmål om 2 procent, samtidigt som satsningar på skolan och tryggheten fortsatt är prioriterat.

”Ordning och reda i ekonomin möjliggör satsningar på det gemensamma, så som att fortsätta arbetet med att höja lärarlönerna i Sundbyberg. Vi vill även inrätta ett trygghetscenter som ska verka som en fysisk utgångspunkt för polisen, väktare, nattvandrare och grannsamverkan, i deras arbete för att göra Sundbyberg till en tryggare stad”, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd.

De viktigaste förslagen i korthet:

 • Ordning och reda i ekonomin.
 • Satsa på högre lärarlöner, i nivå med övriga Stockholmskommuner.
 • Inrätta ett trygghetscenter, där polis, väktare, nattvandrare, fältare och grannsamverkansgrupper kan samordna sitt arbete.
 • Alla kommunens verksamheter ska ha ett mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2030.
 • Fler byggnader i Sundbyberg ska ha solceller på tak eller fasad.
 • Barngruppernas storlek i förskolan ska minska, med ett mål om max 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper som genomsnitt under ett år.
 • Det ska finnas en väg in i kommunen genom ett utbyggt kontaktcenter med ansvar för all kommunikation, från tillståndsfrågor till felanmälningar och nyetableringar. Stadens kommunikation med ett företag ska skötas av en, eller ett fåtal personer som är insatta i verksamheten.

Läs hela Grönblå plattform 2018-2022

Stort tack!

By nyheter

Vi är oerhört tacksamma och glada för alla medborgare som valde att ge sin röst och fortsatta förtroende till Nya Moderaterna i Sundbyberg!
Vi har gjort en fantastisk valrörelse, och bidragit till att säkra en fortsatt grönblå majoritet i kommunen – trots en vikande rikstrend.
Samtidigt gör Socialdemokraterna i Sundbyberg sitt sämsta valresultat på 40 år!

Stort tack för alla insatser! Nu fortsätter vi med den positiva utvecklingen av Sundbyberg!

Pressmeddelande: Ny skola på Ekbacken

By nyheter

 

Moderaterna i Sundbyberg föreslår en kraftig utökning av skolverksamheten i och kring stadsdelen Duvbo. Ekbacken föreslås utvecklas med en ny naturnära skola, årskurs 4-9, som går under arbetsnamnet Ekbackenskolan. Den nya skolan kommer att rymma minst 500 elever. När den nya skolan står klar blir Duvboskolan en skola för f-3, vilket ökar mängden barn som får möjlighet att gå på den populära Duvboskolan. Den nya skolbyggnaden kommer ligga bakom nuvarande äldreboende, mot järnvägen. Idrottshall kommer byggas inom skolbyggnaden. Förslaget innebär att antalet skolplatser ökar inom alla årskurser i grundskolan, och går från dagens cirka 300 platser till minst 800 stycken inom grundskolan.

”Detta är en efterlängtad överenskommelse för Sundbybergs elever att vara stolt över. Duvboskolans karaktär bevaras samtidigt som 500 mellan- och högstadieelever får en ny skola”, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

En central del i utvecklandet av området är att bevara och tillgängliggöra de många ekar som finns på Ekbacken.

”Sammantaget innebär utvecklingen av Ekbacken ett stort lyft för området. Genom att bygga en ny skola och bevara samt tillgängliggöra naturvärdena kombinerar vi det bästa med Sundbyberg; utveckling, investeringar i det allmänna och närhet till grönska”, avslutar Mikael T. Eriksson.

Detta förslag kan jämföras med ett tidigare förslag från Socialdemokraterna som skulle inneburit 450 nya platser, medan Moderaternas förslag innebär 800.

Rissne

By nyheter, Uncategorized

Rissne är en av Sundbybergs trevligaste stadsdelar att bo och leva i. Samtidigt har stadsdelen trygghetsproblem som måste lösas.

Ungdomsgäng, inbrott och skadegörelse är några av de otrygghetsfaktorer som människor i Rissne vittnar om. Vi måste satsa på trygghetskameror, väktare och fler patrullerande poliser. Samtidigt ska vi främja de eldsjälar som genom grannsamverkan och nattvandring ökar tryggheten för sig själva och sina grannar.

I Rissne är en majoritet av bostäderna hyresrätter.
Vi eftersträvar blandade boendeformer i alla stadsdelar och vill därför att alla som vill ombilda sina hyresrätter ska få möjlighet att göra det.

Centrumutvecklingen i Rissne är historisk. Miljardinvesteringar i nya bostäder, butiker, arbetsplatser och restauranger.
Vi genomför och säkerställer att Rissne också hänger med i Sundbybergs utveckling