was successfully added to your cart.
Category

Uncategorized

SUNDBYBERG TAR FRAM HANDLINGSPLAN MOT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

By | Uncategorized

Det står klart efter gårdagens social- och arbetsmarknadsnämnd där verksamhetsplan och budget för 2017 antogs. Utöver minskat utanförskap har nämnden inför 2017 prioriterat ett aktivt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer, en evidensbaserad missbruksvård och uppsökande arbete av unga på glid.

 

– Jag är glad att vi kunnat anta en stark budget för minskat utanförskap och stöd till de som behöver. När fler arbetar kan vi i större utsträckning prioritera de som behöver samhällets yttersta skyddsnät, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett område som Sundbyberg hitintills inte arbetat systematiskt mot. Nu ska en handlingsplan tas fram och organisationen utbildas. Samtidigt ska försörjningsstöd som norm betalas ut till kvinnan och inte till mannen i hushållet.

 

– Hedersrelaterat förtryck ska aldrig accepteras i Sundbyberg. Vi behöver utbilda organisationen för att tidigt se tecken och signaler och för att kunna agera förebyggande, säger Josefin Malmqvist (M).

 

– Sundbyberg har en hög andel personer som faller tillbaka i missbruk igen och igen. Det vill vi ändra på. Genom att studera evidensbaserade metoder och goda exempel hoppas vi på att minska återfallsfrekvensen och minska antalet unga i missbruk, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Social-och arbetsmarknadsnämnden har en total budget på 650 miljoner kronor årligen, varav ca 470 miljoner kronor kommer från kommunkassan.

 

 

Några nyheter i social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2017:

– Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot våld i nära relationer. Staden ska stödja Sundbybergs Kvinnojour.

– Utveckla stadens utbud av evidensbaserad missbruksvårdsmetoder.

– Börja med uppsökande arbete för att fånga unga i utanförskap. Tidigare har enbart kultur- och fritidsnämndens fältarbetare arbetat uppsökande. Nu ska även socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare och jobbcoacher kunna arbeta uppsökande.

– 5,5 nya tjänster inom myndighetsavdelningen, som arbetar med traditionell individ- och familjeomsorg. Inför 2016 utökades antalet tjänster med 15 och därutöver 4 för att arbeta med ensamkommande barn. Så totalt nära 25 nya tjänster sedan Grönblå Sundbyberg tog över.

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2017 som antogs vid nämndens sammanträde den 2016-12-13 finns här: http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0126/2016

 

Med vänliga hälsningar

/ Josefin Malmqvist

SUNDBYBERG FORTSÄTTER SATSA PÅ SOMMARJOBB INFÖR 2017

By | Uncategorized

På social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 13 december väntas nämnden besluta att förlänga stadens sommarjobbssatsning från 2 till 3 veckor. Samtidigt kommer elever få stöd att skriva CV och visa att de själva sökt jobb.

– Vi vet att sommarjobb är en viktig möjlighet för unga att få in en fort på arbetsmarknaden. Därför är vi glada att vi nu kan utöka satsningen från 2 till 3 veckor, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

– Målet med stadens sommarjobbssatsning är att unga ska få in en fot på arbetsmarknaden. Därför vill vi göra det så likt arbetsmarknaden som möjligt med CV-skola, bifogad ansökan och själv ha sökt ett annat jobb, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i ett yttrande uppgett att kommuner inte får stå för lönen på privata företag. Det strider mot kommunallagen. Därför tvingas staden göra om sin tidigare modell. Istället för att stå för lönen på privata företag kommer kommunen betala ut ett handledararvode och tillskapa fler jobb inom staden.

– Stadens sommarjobbssatsning är ett komplement till alla de jobb som näringslivet redan erbjuder. Vi behöver hjälpas åt för att unga ska få en första rad på sitt CV och få in en fot på arbetsmarknaden, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

 

 

Förändringar inför 2017 i korthet:

  • Förlängning från 2 till 3 veckors jobb.
  • För att vara aktuellt för sommarjobb inom staden behöver alla:

– Delta i en informationsträff om sommarjobb

– Delta i en CV-skola

– Skicka in en ansökan till staden med CV

– Visa att de sökt andra sommarjobb inom t.ex. näringslivet.

 

  • Årskurs 1 och 2 på gymnasiet är garanterade sommarjobb, givet ovan kriterier. Därefter prioriteras årk 9 i mån av plats. Ett socialt perspektiv beaktas i tillsättningarna, likt tidigare år.
  • För att inte bryta mot lagen kommer staden inte längre ha möjlighet att stå för lönen på privata företag. Det innebär att fler jobb kommer erbjudas inom stadens egna verksamheter.

Utvärderingen av 2016 i korthet

  • 508 ungdomar ansökte om sommarjobb. Av dessa skrev 472 på sitt avtal med Sundbybergs stad.
  • Av dessa var 256 (54,2 %) killar och 216 (45,8 %) tjejer.
  • Övriga 36 tackade nej till erbjudet arbete.
  • Ungdomarna var på 119 olika arbetsplatser varav 61 inom privata näringslivet/föreningsliv/ kyrka etc. och 58 inom stadens egna verksamheter.
  • Nästan 25% har eller kommer erbjuda någon av ungdomarna som sommarjobbat en anställning (kvällar, helger, vid behov osv).

Underlag

Ärendet till nästa nämnd och utvärdering av 2016 års sommarjobb finns här: http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0158/2016

Med vänliga hälsningar

/ Josefin Malmqvist

REGERINGEN STJÄLPER ÖVER KOSTNADER FÖR MILJONER PÅ SUNDBYBERGARNA

By | Uncategorized

Regeringen har skickat ut ett förslag om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga, som ska gälla från årsskiftet. Förslaget innebär en sänkning av ersättningen på nära 15 miljoner kronor om året för Sundbyberg. Det motsvarar hela kostnaden för Sundbybergs SFI-undervisning. Ansvarigt kommunalråd Josefin Malmqvist (M) är starkt kritisk till förslaget.

– Det är i grunden bra att vi ser över kostnaderna för mottagandet, men att på detta dramatiska sätt sänka ersättningen med så kort varsel är direkt oansvarigt. Regeringen skjuter över sitt budgetunderskott på sundbybergarna, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden i Sundbyberg.

När social- och arbetsmarknadsnämnden och överförmyndarnämnden räknat på förslaget står det klart att det lågt räknat kommer innebära minst 13 mnkr i lägre ersättning varje år för boendekostnader. Därutöver är förslaget att ersättningen för gode män och utredningar kommer sänkas med minst 24 000 kr per barn. Räknat på de 93 asylsökande barn som Sundbyberg just nu har ansvar för kan det innebära ca 2,2 mnkr i lägre ersättning. Det innebär en total minskning på ca 15 mnkr, vilket motsvarar hela kostnaden för Sundbybergs SFI-undervisning.

– Sundbyberg har länge tagit ett stort ansvar i flyktingmottagandet. Då är det inte rimligt att regeringen samtidigt straffar oss genom att dra undan ersättningen. Vi har avtal som löper och barnen är redan placerade, så vi kan inte kan rycka upp och flytta alla barn på några månader, säger Josefin Malmqvist (M).
Fakta:

– Sundbyberg stad har idag ansvar för totalt 153 ensamkommande barn, ungdomar och unga vuxna (varav 93 asylsökande och 60 kommunplacerade med PUT).

– Idag får socialtjänsten ersättning för utrednings- och uppföljningskostnader om 39 000 kr respektive 31 000 kr per barn. Därutöver får staden ersättning för faktiska kostnader för gode män om uppskattningsvis 45 000 kr per barn. Dessa två kostnader ska enligt förslaget slås ihop till en ny total ersättning om 52 000 kr per barn, dvs en sänkning om minst 24 000 kr per barn.

– Differens mellan nuvarande kostnader (2016 till och med augusti) och föreslagna ersättningsnivåer i Sundbybergs stad för olika boendeformer:

Uppskattning vårddygn (vdn) 2017 baserat på utfall och prognos 2016 genomsnitt kostnad per vdn nya förslaget differens
Interna familjehem 6 176 368 1 350 982
Extern familjehemsvård 5 410 1 689 1 350 – 339
Externa jourhem 16 908 1 867 1 350 – 517
Externt stödboende 6 054 1 618 750 – 868
HVB 14 446 2 117 1 350 – 767
Internt HVB med boendekedja (stöd- och träningsboende) 5 152 1 160 1 136 – 24
Summa 54 146 1 470 1 214 – 256

Bifogas:

– Sundbybergs stads remissvar på Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

ETT GRÖNBLÅTT SUNDBYBERG SATSAR PÅ SKOLA, FÖRSKOLA OCH INFRASTRUKTUR

By | Uncategorized

Länk till budget för 2017:

http://www.sundbyberg.se/politik-paverkan/insyn-beslut/diariet/manadens-sammantraden.html?sv.url=12.1446ab8d139a0d7539053e&action=show&activityId=481667

I dagarna lades det grönblåa budgetförslaget för Sundyberg. Där görs viktiga satsningar på skolan, förskolan och infrastrukturen. Sundbyberg ska vara en riktigt bra kommun att leva i.

BUDGET I BALANS är en förutsättning för en stad som växer. Därför är det viktigt att staden budgeterar för överskott och skapar utrymme för att växa även i framtiden. Sverige upplever i dagsläget en högkonjunktur och svensk ekonomi upplever en stark tillväxt. Det är viktigt att vi sparar i ladorna när svensk ekonomi går bra, för att senare kunna parera effekterna av en lågkonjunktur. Även på kommunal nivå är det här en viktig princip, så att vi även i sämre tider har råd att ha en hög lärartäthet.

SUNDBYBERG FORTSÄTTER ATT växa. Våra stadsutvecklingsprojekt i Ursvik, Rissne och Hallonbergen pågår för fullt med målet att bygga ihop stadens olika delar. Detta gäller inte minst järnvägens nedgrävning genom centrala Sundbyberg. Tillfället att bygga en ny stadskärna hör till ovanligheterna, och därför är det så viktigt att vi bygger med ett långsiktigt perspektiv för många generationer framåt.

Den grönblå majoriteten genomför nu en stor satsning på att utveckla centrum runt om i staden. Det handlar främst om Hallonbergen, Rissne och Ör där målet är att skapa trygga mötesplatser och en trivsam miljö. I slutänden handlar det om miljardinvesteringar i nya bostäder och nya lokaler för handel och service.

SUNDBYBERG ÄR EN stad med hög tillväxt, och ska så fortsätta vara. Vi ska locka hit fler investeringar, det ska byggas fler bostäder och nya arbetsplatser ska skapas. Det är den dynamiken och den utvecklingen som kännetecknar en riktigt bra stad.

Sundbyberg – där staden är som bäst

 

Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande

 

FÄRRE I UTANFÖRSKAP – MER ATT DELA PÅ

Sundbyberg är en öppen stad som attraherar människor från

hela världen. Det kan bli en viktig resurs, men det bygger på att vi ger nyanlända sundbybergare möjlighet att snabbt komma in i samhället. De som kommer till Sundbyberg från andra länder ska snabbt komma igång med svenskundervisning för att kunna komma vidare till jobb eller studier.

SFI OCH VUXENUTBILDNINGEN ska fokusera på att korta vägen till arbete. Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg. Vi ska utveckla utbildningsmöjligheter inom bristyrken tillsammans med näringslivet i Sundbyberg.

Alla sundbybergare som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Vuxna som inte har ett jobb ska erbjudas insatser från Arbetsförmedlingen och staden för att korta vägen till egen försörjning. När vi bygger Sundbyberg starkt för framtiden ska alla ges möjlighet att följa med på resan.

VI MENAR ALLVAR med att bryta utanförskapet i staden och då finns det ett antal prioriterade områden där vi nu lägger vårt fokus:De som får försörjningsstöd vill ofta inget hellre än att ha ett jobb att gå till och därför ska vi erbjuda insatser från dag 1. Nu utvärderas alla kommunens arbetsmarknadsinsatser för att kompletteras med fler insatser som gett goda resultat på andra ställen och för att kunna erbjudas till fler – igen ska lämnas utanför. Alla som får bidrag ska erbjudas en insats och en plan för hur vägen till jobb kortas. Alla insatser ska ha ett tydligt närvarokrav, inte minst SFI.

Ordning och reda ska gälla i stadens bidragsutbetalningar. Staden ska erbjuda hembesök till de som får ekonomiskt bistånd och en tjänst för att följa upp fusk och felaktiga utbetalningar instiftas. Bidrag ska vara kortvarigt och gå till de som har rätt till det.

En särskild satsning görs på att sökaupp unga som varken arbetar eller studerar, för att förebygga utanförskap. Med individuell coachning ska vägen till jobb eller studier kortas.

Sundbyberg ska vara en trygg stad. Därför ska vi förstärka samarbetet mellan polisen, skolan, socialtjänsten och fritidsgårdarna för att förebygga otrygghet. I kombination med insatser så som bättre belysning och stöd till grannsamverkan gör vi tillsammans Sundbyberg tryggare

 

Josefin Malmqvist (M), kommunalråd för jobb, integration och socialtjänst

 

ALLA BARN HAR RÄTT TILL EN TRYGG FÖRSKOLETID

De första åren i ett barns liv lägger grunden för barnets fortsatta utveckling. Därför är det viktigt att våra förskolor håller mycket hög kvalitet. Förskolorna ska kombinera lek och pedagogik så att våra små sundbybergare får en så bra start på livet som möjligt.

ALLA BARN HAR rätt till en lärorik och trygg tid i våra förskolor. Vi ställer därför höga krav på pedagogiken och att rätt resurser reserveras till verksamheten. Vi har därför lagt förslag om 15 barn per barngrupp som genomsnitt under ett år.

Barngrupperna är för stora i Sundbybergs förskolor. Vi har därför lagt ett mål om 15 barn per grupp som genomsnitt under ett år. För att kunna säkerställa att förskolan håller den pedagogiska kvalitet som barnen och föräldrarna har rätt till är det viktigt att varje barn har mycket tid tillsammans med vuxna.

FÖRSKOLAN SKA BEDRIVA en kvalificerad pedagogisk verksamhet med ett klart mål om personlig utveckling för barnen. I dagsläget är en för låg andel vuxna i förskolan utbildade förskollärare. Med anledning av detta har vi ett mål om 50 procent utbildade pedagoger i förskolan. Med fler utbildade pedagoger hoppas vi kunna ge barnen så bra förutsättningar som möjligt att senare lyckas i skolan och i livet.

Svenska språket är alltjämt ett nödvändigt verktyg i samhället. Bristande kunskap i svenska försvårar skolgången avsevärt och kan få långtgående effekter för kunskapsnivån, även i högre åldrar. Sundbyberg har en utmaning i att allt fler barn inte talar svenska när de börjar skolan. Det är ett problem då dessa barn hamnar efter i undervisningen redan från dag ett och har svårt att senare komma ikapp. Vi genomför därför en tvådelad satsning som innebär dels att uppmuntra de föräldrar vars barn är hemmavarande att låta barnen gå i förskolan, dels att jobba mer med svenska som språk inom ramen av förskolans pedagogiska verksamhet. Om fler barn får möjlighet att gå i förskolan och tidigt lära sig svenska kommer de vara bättre rustade inför skolstarten.

VALET AV FÖRSKOLA kan ibland vara svårt för familjer. Det finns stora svårigheter att jämföra och kvalitetskontrollera verksamheterna innan barnet har börjat. Vi tycker därför att det ska finnas en tjänst på stadens hemsida som listar alla förskolor och vad de kan erbjuda. På detta sätt underlättas föräldrarnas val avsevärt och de kan hitta en förskola som passar just deras behov och önskemål.

Miljöerna kring Sundbybergs förskolor är viktiga och förskolorna i staden ska upplevas som småskaliga, med gröna gårdar och pedagogiska utemiljöer. Det har en hög prioritet vid nybyggnation och staden ska fortsätta bygga småskaliga förskolor.

 

Sophie Silverryd (M), ordförande förskolenämnden

 

 

NU TAR VI KRAFTTAG FÖR SKOLAN

Moderaterna har som mål att Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa skolor. Vägen dit är lång, men sedan Ett Grönblått Sundbyberg tog över är vi på rätt väg. Vi har redan i år instiftat en särskild lönepott för bland annat lärare och genomförde en kraftig höjning av skolpengen. Moderaterna är inte nöjda innan Sundbybergs skolor är Sveriges bästa skolor.

EN VÄXANDE STAD innebär många möjligheter men också en skyldighet att se till att sundbybergarna har tillgång till en skola i världsklass och att eleverna ges rätt förutsättningar att nå kunskapsmålen. Lärandet ska stå i centrum för undervisningen. Det är viktigt att alla föräldrar är trygga i att deras barn får bästa tänkbara utbildning och att skolorna uppvisar ett gott inlärningsklimat i klassrummet.

Skolan är ett av de högst prioriterade områdena i det grönblåa samarbetet. Skolorna i Sundbyberg har länge varit eftersatta och det krävs nu krafttag för att råda bukt på de många utmaningar vi ser. Inte tillräckligt höga kunskapsresultat, för låga lärarlöner och ett stort behov av nya skolor under de kommande åren är några av de utmaningar som vi ska tackla. Vi presenterar därför ”Skollyftet” som har till syfte att stärka kunskapsfokuset i Sundbybergs skolor genom bland annat en höjning av skolpengen.

SKOLPENGEN I SUNDBYBERG är lägre än i kringliggande kommuner. Detta gör det svårt att attrahera de bästa lärarna som i stället väljer att arbeta på skolor i angränsande kommuner där de får högre lön. Vi genomför därför den största satsningen på skolpengen på över ett decennium med syfte att kraftigt höja lärarlönerna, få fler vuxna i klassrummet, skapa mer tid med varje elev och ge en generell förstärkning av de pedagogiska möjligheterna i klasserna. Med detta hoppas vi kunna höja kunskapsresultaten och ge eleverna de bästa möjligheterna framåt i livet.

IT i skolan är ett annat prioriterat område i budgeten för 2017. Vi ser att IT har allt större utrymme i samhället och att eleverna bör lära sig så mycket som möjligt, så tidigt som möjligt. Därför görs nu satsningar på att IT ska bli en integrerad del i undervisningen.

 

Morgan Lindqvist (M), ordförande i grundskole- och gymnasienämnden

NY HANDLINGSPLAN MOT HEMLÖSHET I SUNDBYBERG SKA FÖREBYGGA VRÄKNINGAR AV BARN

By | Uncategorized

På social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 maj väntas nämnden anta en handlingsplan mot hemlöshet. Sundbyberg ska bedriva ett aktivt arbete för att förebygga hemlöshet, inte minst när barn är inblandade.

– Hemlöshet är alltid en personlig tragedi, inte minst när barn är inblandade. Vi är måna om att inga barn ska bli direkt berörda av en vräkning, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Två av tre vuxna missbrukare i Sundbyberg saknar egen bostad, vilket gör deras tillfrisknande mer komplext. Bostadsbristen är påtaglig i hela Stockholms län, inte minst i Sveriges mest tätbefolkade kommun Sundbyberg. Därför behövs en rad insatser för att tidigt förebygga hemlöshet.

– Vräkningsförebyggande arbete, budget- och skuldrådgivning och samverkan med frivilligorganisationer är några av de insatser vi nu arbetar med för att förebygga att sundbybergare hamnar i hemlöshet, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Antalet hemlösa i Sundbyberg (hämtat ur ärendet):
• Av missbruksgruppens 85 aktuella ärenden är 32 registrerade som ”bostadslös”, 13 som ”inneboende” och 12 som ”socialt kontrakt”.
• Av 675 aktuella ärenden i enheten ekonomiskt bistånd, är 55 registrerade som ”bostadslösa”, 48 som ”socialt kontrakt” och 44 som ”andrahand”.

Läs mer på kommunens hemsida:

http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0114/2015

 

SVERIGE BEHÖVER EN NY REFORMAGENDA- UTVÄRDERING AV ALLIANSENS SAMARBETE.

By | Uncategorized

Alliansens partisekreterare presenterade under veckan på DN-debatt den gemensamma utvärderingen för Allianssamarbetet och slutsatser för att stärka arbetet framåt.

Sverige står inför ett mycket omfattande reformbehov. Kraftfulla integrationsinsatser, ökat bostadsbyggande, fler företag som kan växa samt hur Sveriges konkurrenskraft ska stärkas kommer att vara centrala frågor under en lång tid framöver.

I elva år har Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna samarbetat inom Alliansen. Vårt samarbete har byggt på förtroende och goda möjligheter att komma överens. Sverige är på många sätt ett bättre land tack vara de reformer vi genomförde under 8 år i regeringsställning. Sverige klarade finanskrisen bättre än de flesta andra länder. Fler jobb skapades. Nya företag kunde startas. Människor får behålla mer av sin egen lön. Skolan började fokusera på kunskap igen. Välfärden tillfördes mer resurser, samtidigt som de egna möjligheterna att välja och påverka ökade. Sveriges miljö- och klimatarbete stärktes.

Men samtidigt är det tydligt att reformerna som genomfördes mellan 2006-2014 inte räcker för att klara utmaningarna framåt. Alltför många står utanför arbetsmarknaden, inte minst unga och utrikes födda. En stor andel elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Det finns fortsatt brister i sjukvård och omsorg. Vi saknade svar på migrations- och integrationsutmaningen.

Läs hela artikeln ifrån DN, nedan:

”Samarbetet utvärderat. Vi omprövar nu vår politik enskilt i partierna, men vi ska också göra det gemensamt med sikte på nästa val. Det gäller särskilt för integration, migration, vård och omsorg, skola och bostäder. Sverige står inför ett mycket omfattande reformbehov, skriver allianspartiernas partisekreterare.”

Länk till DN :

http://www.dn.se/debatt/alliansen-ska-ga-till-val-med-gemensamt-valmanifest/

Här kan du läsa Alliansen utvärdering av samarbetet:

http://www.dn.se/debatt/alliansen-ska-ga-till-val-med-gemensamt-valmanifest/

 

 

 

Med vänliga hälsningar

/ Nya Moderaterna Sundbyberg